<< grinded grinders >>

grinder Meaning in Punjabi ( grinder ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਸ਼ਾਂਤਤਿਆਲਾ, ਘਨੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚੱਕੀ, ਮਿੱਲ, ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਵਾਲਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਸੂੜੇ ਦੇ ਦੰਦ,

Noun:

ਸ਼ਾਂਤਤਿਆਲਾ, ਕਰੱਸ਼ਰ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚੱਕੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਸੂੜੇ ਦੇ ਦੰਦ,

People Also Search:

grinders
grindery
grinding
grinding wheel
grindingly
grindings
grinds
grindstone
grindstones
gringo
gringos
grinned
grinner
grinners
grinning

grinder ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

1763-1774 ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਿਸਲਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਣਕ ਪੀਹਣੀ, ਦਾਣਾ ਪੀਹਣਾ, ਬੇਸਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੋਟੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕਾਰਜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਗੀਤ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਰੀਡ ਮੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੌਣ-ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।

ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕੀ ਉਤੇ ਚੰਦੋਏ ਵਾਂਗ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਨਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਕ੍ਰਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਦੀ ਛੈਣੀ ਵਾਂਙ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ,ਫਿਰ ਸੱਤ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤ ਮੁੱਠਾਂ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਾ,ਚੱਕੀਰਾਹਾ, ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਤ ਕਥਾਈ ਸੀਮੁਰਗ਼ (ਮਿਥਹਾਸਕ ਪਰਸੀਅਨ ਪਰਿੰਦਾ ਜੋ ਮੌਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਫੋਏਨਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ (1765–1792) ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।

 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਕੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਹਿ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ।

grinder's Usage Examples:

Wet grinders have two advantages over electric mixers or blenders.


the Indian subcontinent, is meat finely chopped by a meat grinder or a chopping knife.


Advanced CNC grinders feature sophisticated software that allows.


Charlie uses an angle grinder to slice up a victim.


generally referred to as tools or gadgets, for example a hand cranked egg beater, a grater, a mandoline, or a hand-powered meat grinder.


Rotary surface grinders, commonly.


particular job position, such as fitter (assembles parts), turning hand, mill hand, and grinder.


After the crusher the ore will go through a grinder or a mill to get the ore into fine particles.


A grinder pump is different from a sump pump or effluent pump.


blasts", and by The Globe and Mail as sounding "a lot like a baby riding an unco-operative sheep through an industrial grinder".


Moreover, tabletop Wet grinder is fit for home use.


"goofy grinder"; one who prefers to turn the opposite direction in mid-air as do most is considered a "goofy spinner".


Stone tools found at the site included pestles, mortars, quern-stones, grinders, axes and polishing stones.Synonyms:

emery wheel, grinding wheel, machine tool,

Antonyms:

unfasten, dislodge, decompress, defend, overhead,

grinder's Meaning in Other Sites