<< worldwide worm eaten >>

worm Meaning in Punjabi ( worm ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਕੀੜਾ, ਕੀੜੇ,

Noun:

ਮਲਾਈਦਾਰ ਰੋਗ, ਕੀੜੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟੇਬ੍ਰੇਟ ਸੱਪ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,

People Also Search:

worm eaten
worm gear
worm hole
worm salamander
worm snake
wormed
wormhole
wormholes
wormier
wormiest
worming
wormlike
worms
wormseed
wormwood

worm ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਹਾਸਰਸ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਭੂੰਡ (ਉੱਡਣਾ ਕੀੜਾ) ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰਆਰਡਰ ਐਂਡੋਪਟੇਰੀਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਓਪਟੇਰਾ ਸਮੂਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀੜੇ ਕੁੱਝ ਬਟਰਫਲਾਈ / ਕੀੜਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਣੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂੰਰਿਪ ਕੀੜਾ, ਗੰਨਾ ਬੋਰਰ (ਦਿਆਤਰੇਆ ਸਚੇਰਾਲਿਸ), ਮੈਕਸਿਕਨ ਰਾਈਸ ਬੋਰਰਰ (ਇੋਰੁਮਾ ਲੋਫਟੀਨੀ); ਪੱਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ, ਸਪਿੱਟਬੱਗਜ਼ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਰਵਾ ਫਿੰਬਰੋਲਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਓਇਸ ਫਲੋਵੋਕਟਿਕਾ), ਅਤੇ ਬੀਟਲ ਮਿਗਡੋਲਸ ਫਰਾਂਸ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਲਿਸਾ ਵਾਇਰਸ / ਕੀੜਾ 32 ਸਾਲਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੀੜਾ ਵਿਕਾਸ  , ਜਾਗੋ ਮਾਨਿਸਕੀਚੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਧਮਕੀ, 31 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼.।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮਕੀੜਾ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਪੂਲੀ ਕੀੜਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਕੇਂਦਰੀ ਜੀਵ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜੀਵ (ਸਜੀਵ) ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ, ਕੀੜਾ, ਪੌਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਦਿ।

ਪਿਆਜ਼ ਪਨੀਰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕੀੜਾ (ਐਰੋਲੋਪੀਓਪਿਸਸ ਅਸਸੀਕਾਰਟਿਲਾ) ਦੀ ਲਾਰਵਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਲਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕੀੜਾ,।

ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਲਮੀ ਨਾਮ, ਗਰੰਥਕੀਟ (ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

worm's Usage Examples:

is a genus of parasitic nematode worms known as the "small intestinal roundworms", which is a type of parasitic worm.


For horses that are consistently deemed "low shedders," it is still recommended to deworm at least 1-2 times per year with ivermectin.


identified, variously dominated by brittle-stars, sea urchins, worms, mussels, tellins, furrow-shells, and tower-shells.


Sundevall"s worm snake (Tricheilostoma sundewalli) is a species of snake in the family Leptotyphlopidae.


Wormholes are consistent with the general theory of relativity by Einstein, but whether wormholes actually exist remains to.


Sasser (computer worm) spreads by exploiting a buffer overflow in the LSASS on Windows XP and Windows 2000 operating.


Specifically, the Welchia worm targeted machines running Windows XP.


term elephantiasis is often used in reference to (symptoms caused by) parasitic worm infections, but may refer to a variety of diseases where parts of a.


Music for Earthworms was ultimately self-distributed.


Dracunculiasis, also called Guinea-worm disease (GWD), is a parasitic infection by the Guinea worm.


Spirorbis spirorbis are cross fertilising hermaphrodites, who brood their young in a tube attached to the worm.


These worms usually have few setae (chaetae) or "bristles" on their outer body surfaces, and lack parapodia, unlike.


In Australia, this coral often lives in symbiosis with the sipunculid worm, Aspidosiphon muelleri.Synonyms:

parasitic worm, chaetognath, annelid worm, roundworm, proboscis worm, segmented worm, nemertine, spiny-headed worm, nemertean, acanthocephalan, woodworm, ribbon worm, platyhelminth, pogonophoran, nematode, annelid, arrowworm, nematode worm, beard worm, helminth, flatworm, invertebrate,

Antonyms:

ride, ascend, recede, rise, vertebrate,

worm's Meaning in Other Sites