<< grind to a halt grinder >>

grinded Meaning in Punjabi ( grinded ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਪੀਸਿਆ

Noun:

ਸ਼ਾਂਤਤਿਆਲਾ, ਕਰੱਸ਼ਰ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚੱਕੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਸੂੜੇ ਦੇ ਦੰਦ,

People Also Search:

grinder
grinders
grindery
grinding
grinding wheel
grindingly
grindings
grinds
grindstone
grindstones
gringo
gringos
grinned
grinner
grinners

grinded ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਹੋਮੋਟੌਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਟੇ ਲਈ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੀਗਿਆਨੋ ਰੇਜੀਜਿਆਨੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਨਾ ਪਦਨੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਪਾਈਕਸ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਰਨ ਲਈ:ਉੱਬਲ਼ੇ ਆਲੂ 4 ਬਰੀਕ ਕਟੇ ਹੋਏ, ਚਟਨੀ 3 ਚੱਮਚ, ਬੂੰਦੀ 1/4 ਕਪ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਕਾਲ਼ਾ ਲੂਣ 1/2 ਚੱਮਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਡਰ 1/4 ਚੱਮਚ, ਜੀਰਾ (ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ)1/4 ਚੱਮਚ ਲੂਣ ਸਵਾਦਾਨੁਸਾਰ।

ਫਲੋਰੇਂਸ, ਪੀਸਿਆ, ਲੂੱਕਾ ਅਤੇ ਆਰੇੱਜੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।

ਬੱਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਚਟਾਨ”, ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 20% ਨਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਖਤ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਾਂਗ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਗਏ ਅਤੇ 1824 ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਤੁ ਮਿਸੋਲੋਂਗੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸਵਿੱਚ 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲ਼ਾ ਲੂਣ, 1 ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ 1/4 ਚੱਮਚ, ਲਾਲਮਿਰਚ 1/4 ਚੱਮਚ, ਸ਼ੱਕਰ 1/2 ਕਪ ਮਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, O ਅੱਖਰ P ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ P ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

grinded's Usage Examples:

Khichra and Haleem are basically the similar dishes as meat is grinded in Haleem while meat is in shape of cubes in Khichra.


Fishes were sterilized in cooking water, then grinded and stirred in the pot until it cools down and packed in bottles to be.


architecture in the bazaar were styled Islamic with its techniques of grinded-brick-to-gap and modern facings, facilitating modern architectural functions.


and Tomáš Berdych who won in straight sets, while 4th seed Marin Čilić grinded to win in three over Igor Andreev.


Then grinded garlic is lightly fried.


Side dishes: crushed garlic, crushed chilli, vinegar, grinded pepper, sliced limes.


A light-savoury pyzy dish with a grinded lentil filling, with added fried onion.


Dried and grinded samples are saponified with strong base (e.


classified as: Koko: it is made from a liquefaction liquid obtain from a grinded millet.


country (or anything usually tagged “Americana”) are grinded down in a kaleidoscope of inventive, stylistic detours, with hints of surrealism.


"Billy Ocean grinded on the U.


alleged to have "made sexually provocative gestures" when he reportedly grinded against his dancer against a propped-up bed.


and ginger, turmeric, grinded ginger, salt, chilli powder, Thoikor and fish.Synonyms:

press, cranch, crunch, craunch,

Antonyms:

singular, type, antitype, ill health, unfitness,

grinded's Meaning in Other Sites