<< blending blends >>

blendings Meaning in Punjabi ( blendings ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਮਿਸ਼ਰਣ

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ,

Noun:

ਮਿਸ਼ਰਣ,

People Also Search:

blends
blenheim
blennies
blenny
blent
blepharism
blepharitis
blepharospasm
bleriot
blesbok
blesboks
bless
blessed
blessed thistle
blessed virgin

blendings ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਕੈਨਡਾ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੈਮੀਲੀਆ ਸੀਨੇਸਿਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਇਓਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਿਘਲਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਇਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ-ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਗੈਸੋਹੋਲ) ਲਈ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੰਡ, ਗੁੱਗਰ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਐੱਫ ਆਈ ਏ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਅੰਗਨੈਟਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਂਟੀਫੁਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

 ਸੇਕੁਵਾ ਨੂੰ ਸੂਰ, ਲੇਲੇ, ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਪੂਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰਨ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਪਾਰ ਰਕਮਾਂ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਜੋ ਦੋ ਕਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੇਡੀਅੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:।

ਫਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ (ਜਾਂ ਗੁੱਦ ਕੱਢਕੇ) ਗਮਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਨਮ ਬਣਾਈਂ ਰਖੋ।

ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੁਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਥੇਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਲ ਸਮਰੂਪ ਤਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

blendings's Usage Examples:

song gets its name, the album’s musical palette is rich with colors and blendings.


pauses in between words or sentences, as well as slips of the tongue, like-blendings, substitutions, exchanges (e.


The blendings are to be thought of as products of Black Country pronunciation, not separate.


to be worthy and natural as the two come up with some first-rate jazz blendings.


most harmoniously in stripes which melted one into the other with soft blendings.


The high proportion of merlot, rather unusual in traditional blendings, as well as a long maturing in new oak barrels, greatly contribute to.


since "their variants cross each other constantly and because their blendings are more common than their keeping to their separate type outlines" and.


VAT from value added tax) blendings (including folk-etymologies, although these come up non-intentionally.


Konkan Region of Maharashtra during the 19th century, are interesting blendings of colonial influences, vernacular building traditions, and Jewish liturgical.


The track had been one of the first blendings of rap with reggae, and one section delivered in a sing song fashion modeled.


to develop "new metaphors for appreciating what he called his "endless blendings of virtue and corruption.


Defined by the magazine H+ as "genetic alterations that are blendings [sic] of animal and human forms", such hybrids may be referred by other.Synonyms:

immingle, unify, commingle, mix, intermix, intermingle, mingle, amalgamate, commix,

Antonyms:

cool, defuse, stand still, disagree, disagreement,

blendings's Meaning in Other Sites