<< let be let fall >>

let down Meaning in marathi ( let down शब्दाचा मराठी अर्थ)खाली द्या, मार्गात या, खाली ठेवले, निराश, खाली फेकून द्या,


let down मराठी अर्थाचे उदाहरण:

[२०] येथील शहरी वस्तीचे क्षेत्र औपचारिकपणे ३८ स्थानिक नगरपालिकांखाली ठेवले गेले आहेत.

या नळीचे वरचे तोंड पाणी भरण्याच्या तोंडाच्या थोडे खाली ठेवलेले असते.

१२ लेखांचे मेटा-विश्लेषण असे आढळले की सामान्यत: जेव्हा लोक त्यांच्या यशाचे श्रेय स्थिर कारणांकडे (त्यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवलेले असते) म्हणून देतात तेव्हा त्यांना भविष्यात यशस्वी होण्याचा आत्मविश्वास कमी असतो.

मध्ये हे बेटे एकाच प्रशासनाखाली एकत्रित झाले (कॉलोनी डी मेयोट्ट एट डिपेंडेंसेस) आणि त्यांना मॅडगास्करच्या फ्रेंच वसाहती गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली ठेवले गेले.

४) साम्यवादी राष्ट्रांनीसुद्धा साम्राज्यवादी धोरण स्वीकारुन अनेक लहान-लहान राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहे.

लोककथेनुसार, एक वाघ राजवाड्यात आला आणि नंतर शिवोने त्याचे डोके घेऊन महालाच्या खाली ठेवले.

कच्छचे रण ही भारतीय सेनेतर्फे सतत निरीक्षणाखाली ठेवलेली महत्त्वाची सीमारेषा आहे.

युद्धाच्या १५ व्या दिवशी शस्त्र खाली ठेवलेल्या द्रोणाचार्यांचा धृष्टद्युम्नाकडून शिरच्छेद झाल्याने चिडलेल्या कौरवांकडून रात्रयुद्धाला प्रारंभ झाला.

या देवीची प्रतिकृती एखाद्या झाडाखाली ठेवलेली असते.

त्या वाक्यातला ’अश्वत्थामा मेला’ एवढेच शब्द ऐकून, मानसिक धक्का बसलेले द्रोणाचार्य यांनी शस्त्र खाली ठेवले.

ब्रिटिश सरकारने रश्दी यांना पोलिसांच्या संरक्षणाखाली ठेवले होते.

त्याच वर्षी, तसे करण्याचा कोणताही अधिकार नसतानाही, बांबाओ येथील सुलतान सैद अली, नगाझीदजावरील एक सल्तनत होता, त्याने संपूर्ण बेटावर केलेल्या दाव्याच्या फ्रेंच समर्थनाच्या बदल्यात हे बेट फ्रेंच संरक्षणाखाली ठेवले, जीचे त्याने अपहरण होईपर्यंत कायम ठेवला.

let down's Usage Examples:

Allen has said he felt he let down the rest of the cast by casting himself as the lead.


The New York Times, on the other hand, praised the acting, but felt the film was let down by the screenplay and direction of beginner James Glickenhaus; and by lighting, camera work and sound that would rate an 'F' at film school.


"Falaknuma Das movie review {2/5}: A film let down by chaos and juvenility".


Let down: A jockey is said to let down his horse in the final stages of a race when asking it for its final effort.


Maximum called it a great-looking game, let down by the linear nature of the adventure.


moments, but they"re all let down by a script content to settle for cloying smarm".


And especially do we fear they will be let down by the lucent performance of Deborah Kerr as the supposedly morbid young woman who is the focal figure in the tale.


The sick person let down a mirror, suspended by a thread till its base touched the surface of the.


Most gamers hoping for another stunning introduction onto the N64 were let down .


review, saying the episode was "a clunky introduction" to the series, that it was "let down by a flimsy storyline, clunky special effects and an underdeveloped.


decadent painting" that is "badly let down, though, by some grotesque overacting".


Bartley said he was a "floating voter", that he felt let down by the main parties and criticised the Labour.


minister, regretted that "some of the most vulnerable people in society were let down in the past".Synonyms:

move, take down, incline, come down, bring down, displace, depress, reef, go down, dip, lower, descend, fall, get down,Antonyms:

rise, ascend, raise, keep track, pay up,let down's Meaning in Other Sites