<< chalkstones challah >>

chalky Meaning in marathi ( chalky शब्दाचा मराठी अर्थ)खडू,

Adjective:

खडू,chalky मराठी अर्थाचे उदाहरण:

भारतातील आरोग्य योजना हस्ताक्षर म्हणजे आपल्या बोटांमध्ये धरलेल्या लेखणी, पेन्सिल, खडू किंवा अन्य साधनांच्या सहाय्याने केलेल्या अक्षरांचे लिखाण होय.

कालांतराने ती झाडे गेली, लता नष्ट झाल्या, कांही वृक्षांची खोडेच राहिली व पाळेमुळे उखडून गेली.

सुप्रसिद्ध जादूगार हौदिनी याला साखळदंडांनी जखडून एका लोखंडी पेटीत कुलूपबंद करून ती समुद्रात वा मोठ्या जलाशयात सोडत आणि तो मग अवघ्या काही मिनिटांतच आपली मुक्तता करून घेऊन पाण्यातून सुखरूप बाहेर येई, असं सांगतात.

ज्याप्रमाणे एक कुशल माळी बागेतून आणि एक कुशल शेतकरी आपल्या शेतातून दर्बुल आणि हानिकारक पौढांना कडून फेंकतो, त्याचप्रमाणे निसर्ग उपर्युक्त जीवनसंघर्ष द्वारा दर्बुल आणि अक्षम जीवांना आपल्या वाटिकेतून उखडून फेकते.

दलित हा अनेक अस्पृश्य जातींचा समूह आहे ज्यांना सुमारे अडीच ते पाच हजार वर्षांपासून धार्मिक गुलामीच्या बंधनात जखडून ठेवले होते.

मराठवाड्यातील जनतेने निजामाची जुलमी राजवट उखडून टाकली, त्यासाठी मोठा संघर्ष केला.

ज्यामुळे त्यांना शिकार जखडून ठेवण्यास मदत होते.

आपण प्रसन्नचित्त राहिले पाहिजे, घरातील जळमटे-खरकटे बाहेर टाकली पाहिजेत, कामक्रोधरूपी उंदीर घर पोखरतात, त्यांच्या येण्याच्या वाटा लिंपल्या पाहिजेत, कस्पटे(मनातील पूर्वग्रह)चाळून पाखडून टाकावीत-म्हणजे पोळ्या कशा चोखट(उत्तम) होतात वगैरे समजावून सांगितले आहे.

१) खडू (चॉक) - कपड्यावर मापांची मार्किंग साठी याचा उपयोग केला जातो.

१० जून १९१२ ला उल्लासकर दता यांना अंगात खूप ताप असताना साखळदंडांत जखडून कोठडीत ठेवले होते.

२०१७ - रितिका सिंह - साला खडूस.

लहान आकाराचा आणि आखडू शेपूट.

chalky's Usage Examples:

Niobrara (incidentally the Colorado Group) were chalky; moreover, the chalkiness was expressed as curiously rhythmic bedding.


Its chalky soil is not agriculturally productive.


Many mangoes are initially sweet, but are undone by aftertastes which can be harsh, rank, chalky or chemical (thanks to the turpentine.


adjective meaning "mostly or partly composed of calcium carbonate", in other words, containing lime or being chalky.


Lathlike or bladed crystals uncommon, in fibrous, stalactitic, reniform, pisolitic aggregates; also earthy, chalky, massive Twinning Contact twinning on.


Today (2013), the tree is the dominant species in the forest owing to its having greater resistance to fungal diseases and insect pests, more tolerance of the thin chalky soils and producing a higher volume of timber per acre.


Calcareous is an adjective meaning "mostly or partly composed of calcium carbonate", in other words, containing lime or being chalky.


This ancient wood on poorly drained chalky boulder clay has coppiced hornbeam, ash and hazel with oak standards.


With "the acorns [that] came from the oak trees producing truffles, sowings were made in the neighboring chalky plots" .


Oxidising bleaches may be used to whiten the bone, but if too much is used the perchlorate or hypochlorite damages the bone tissue, leaving it chalky and brittle.


Middle Pleistocene, with the base of gravels laid down by a confluence to two rivers, above that glacial gravels, and then a sequence of chalky sands.


While dispersions based on acrylate or silicone resin over the years tend to grow brittle, chalky, and crack under UV, the.


replaced by clay looks chalky compared to more crystalline and glassy unweathered feldspar grains.Synonyms:

achromatic, neutral,Antonyms:

subjective, colorful, chromatic,chalky's Meaning in Other Sites