<< ance ancestor worship >>

ancestor Meaning in marathi ( ancestor शब्दाचा मराठी अर्थ)पूर्वज,

Noun:

पूर्वज, कुलपिता, श्रेष्ठ पुरुष,ancestor मराठी अर्थाचे उदाहरण:

धनगर लेखकांनी कथा कादंबऱ्या न लिहिता पूर्वजांचा इतिहास शब्दबद्ध करावा.

अल्बानी पूर्वज आल्बेनियामधून १५व्या शतकात इटलीत आले व त्यांनी तेथे जम बसवला.

जिन्मोस्पर्ममध्ये त्यांचा पूर्वज सापडतो.

मराठी लेखक ग्रीक पुराणांनुसार टायटन (ग्रीक: Τιτάν टैटन्; बहुवचन: Τiτᾶνες टैटॅनेस्) व टायटनेस (किंवा टायटॅनिड्स; ग्रीक: Τιτανίς टैटॅनिस्; बहुवचन: Τιτανίδες टैटॅनिड्स) हे दुसऱ्या पिढीतील देव होते व ते आद्य ग्रीक देवांचे वंशज व ऑलिंपियन देवांचे पूर्वज होते.

या पुस्तकात कर्णिक यांनी आपले बालपण, आईवडिलांचे प्रेम, पूर्वजांच्या पुण्याईबद्दलचा अभिमान आणि करूळ गावातील माणसे व त्यांचे जीवनव्यवहार यांविषयी वाटणारी अतीव आत्मीयता यांवर लिहिले आहे.

फुलांच्या वनस्पतींचे पूर्वज 300 दशलक्ष वर्षांपूर्वी, कार्बोनिफेरस दरम्यान सर्व जिवंत जिम्नोस्पर्म्सच्या सामान्य पूर्वजापासून वेगळे झाले, [9] सुमारे 134 दशलक्ष वर्षांपूर्वी एंजियोस्पर्म परागकण दिसून आल्याची सर्वात जुनी नोंद आहे.

पूर्वजांच्या व्यवसायावरून.

पूर्वजांप्रमाणे त्यांनी व्यापार केला व अतिशय विश्वासू आणि प्रामाणिक व्यापारी असल्याची ख्याती मिळविली.

नगमाचे पिता अरविंद प्रतापसिंह मोरारजी, त्यांचे पूर्वज राजस्थानमधील जेसलमेरचे असून शाही पार्श्वभूमीचे होते.

मंगलसिंग जागऱ्या हा मालवे/ डाबेराव कुळाचा पूर्वज असल्याचा पुरावा टाकणकार समाजातील कथा/परसंग या मध्ये आहे.

हे मिनामोटो कुळातील आशिकागा शाखेचे पूर्वज होते.

१४,०००) (जोमोन काळाची सुरूवात) नोलिथिक्समिया-सेसेन्ट्री शिकारी-गेएथेरर संस्कृतीच्या गटात राहणारी आणि प्राथमिक कृषी म्हणून ओळखली जाते, ज्यामध्ये समकालीन एनु लोक आणि यमाटो लोकांचे पूर्वज होते.

1540 पर्यंत त्यांनी कंपनी ऑफ बार्बर-सर्जन ( रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जनचे पूर्वज) यांना स्वतंत्र सनद दिली.

ancestor's Usage Examples:

hypothesis (AAH), also referred to as aquatic ape theory (AAT) or the waterside hypothesis of human evolution, postulates that the ancestors of modern.


With the ancestors of the Arapaho, they formed a single, large Algonquian-speaking people who lived along the Red River valley in northern present-day Minnesota and in Manitoba, Canada.


Because of it, all the ancient Vietnamese dynasties regarded Emperor Yan as their common ancestor.


Thus, the Didiereaceae may have originated from the dispersal to Madagascar of a Calyptrotheca-like East African ancestor.


Caligari with her own nymphomaniacal brain fluid and herself with Caligari"s ancestor"s (the original Dr.


She often tells the kittens stories, and the family treats her as a respected ancestor.


It was first mentioned during the period ruled by the Yellow Emperor, a legendary Chinese sovereign and cultural hero, who is considered in Chinese mythology to be the ancestor of all Han Chinese.


In Norse mythology, Búri is the father and genitor of all gods: the first god, the creator (Old Norse "producer, father"), an early ancestor of the Æsir.


Another etymological theory propose the community had adopted the name of the Bharatas clan from the Hindu epic Mahabharata, who were the ancestor of the heroes in the epic, following their origin myth from Ayodhya.


Depending on one's ancestors' origins, the name may derive from the German word gellen (to yell) and mean one who yells, the Yiddish word gel (yellow) and mean the yellow man, or the Yiddish word geler, an expression for a redheaded man.


Like their Siamese ancestors, Balinese are sociable, vocal, playful and inquisitive, and an intelligent breed.


A matronymic is a personal name based on the given name of one"s mother, grandmother, or any female ancestor.


function of ancestor veneration is to cultivate kinship values, such as filial piety, family loyalty, and continuity of the family lineage.Synonyms:

forefather, forebear, antecedent, primogenitor, sire, forbear, ancestress, root, ascendant, ascendent, relative, progenitor, relation, foremother, father,Antonyms:

follower, mother, female parent, child, descendant,ancestor's Meaning in Other Sites