<< geographically geoid >>

geography Meaning in kannada ( geography ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು,

Noun:

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ,

geography ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಆದಾಗ್ಯೂ, 1560 ರಲ್ಲಿ, ಮರ್ಕೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಯರ್, ಲೋರೆನ್ ಮತ್ತು ಪೊಯೆಟಿರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಮರ್ಕೇಟರ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಚರಿತ್ರೆ, ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಜನಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ-ಪರಿಸರವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಗ್ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ-ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ-ಜನಾಂಗೀಯ-ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ(ಪೇಲಿಯೊಎನ್ನೊಬಾಟನಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ-ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಾಳೆನೋಡುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಂತೆ, ಈ ಜೀವವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಡವರು ದಿಕ್ಕು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ.

“೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಟ್ಟನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಚಿಂತನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬುನಾದಿಗಳಾದವು”.

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜೆ.

9ನೇಯ ಶತಮಾನದ (ಇಬ್ನ್ ಕೊರ್ದಾಬೆ)ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೈಜಾಂಟಿನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ್ಯಗಳಾದ ಉರ್ಗಮ್ (ಆರ್ಗನ್),ಶಿಲ್ಯಾನಿ (ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಧದ ತಂತಿವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ಲೈರೆ),ಸಲಜ್ಡ್ಜ್ (ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಗ್‌ಪೈಪ್) ಮತ್ತು ಬೈಜಾಂಟಿನ್ ಲೈರಾ(ಗ್ರೀಕ್: λύρα ~ lūrā) ನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ನಿಘಂಟು ರಚನೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಶೋಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅರಬ್ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೌರಾಡಳಿತ ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮರಳುದಿಣ್ಣೆಯು (ಮರಳುದಿಬ್ಬ) ವಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ (ಗಾಳಿ) ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಸಡಿಲವಾದ ಮರಳಿನ ಗುಡ್ಡ.

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೋ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಟಾಲಮಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ವಾನ್ ರಿಚ್ ಥೋಫೇನ್ ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ.

geography's Usage Examples:

However, Alexander remains a controversial figure in relation to the notion of the philosopher king, as various historians have characterized his life quite differently depending on the time period and geography of the chronicler.


A perfect collage of cut-ups; train-of-thought à la Allen Ginsberg; an awkwardly unsettling geography laced with hidden meaning.


It primarily includes the subjects of history, geography, economics, civics, and sociology.


While unable to fulfill their original goal of locating the French settlement, the expeditions did provide Spain a deeper understanding of the geography of the Gulf Coast region.


Recently it is being increasingly used in geography, geology, philology and other subject areas.


A quadrat is a frame, traditionally square, used in ecology and geography to isolate a standard unit of area for study of the distribution of an item.


Catherine a slew of subjects such as; geography, current discoveries, cosmographic knowledge, and of course, math, most likely sparking her greater interest.


The Commercial Department provided courses in stenography, typewriting, bookkeeping, English, penmanship, commercial arithmetic and geography.


ReferencesAllusions/references to actual history, geography and current scienceThe novel's plot is of course fictional, but according to Scott's introduction written in 1832 it was inspired by a genuine visit by Bonnie Prince Charlie to London in 1750.


archaeology, economics, human geography, linguistics, management science, media studies, political science, psychology, and history.


Theoretical contributionsEnvironmental determinism and anthropogeography: Man is the product of the earth's surface.


Human geographyPopulation The Outer House (abbreviated as CSOH in neutral citations) is one of the two parts of the Scottish Court of Session, which is the supreme civil court in Scotland.


A highly influential figure, Mustawfi"s way of conceptualizing the history and geography of Iran has been emulated by other historians.Synonyms:

earth science, topography, physical geography, economic geography, physiography, geographics,

geography's Meaning in Other Sites