<< abroads abrogated >>

abrogate Meaning in kannada ( abrogate ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ರದ್ದುಗೊಳಿಸು, (ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು,

Verb:

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ರದ್ದುಮಾಡು, ಹೊರಹಾಕು,

abrogate ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ನಂತರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, "ಪರ್ದಾಹ್-ಅದರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಸಮಾಜ-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಖಾಸಗೀಕರಣ 2004, ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯಿತು.

ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಇನಾಮು, ಸರಂಜಾಮು, ಜಹಗೀರು, ಪಾಳ್ಯಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ-ನಿರೋಧಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ಎನಾಮೆಲ್ಗಳು, ಪ್ರೈಮರ್ಗಳು, ಡಿಡೆಮೆಪರ್ಗಳು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಷ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೂಸ್‌ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಚ್ಛೇಧನವು ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೂಲಿಗಾರರನ್ನು ಕರಾರಿನ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ 1916ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಇವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ, ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

22 ಆಗಸ್ಟ್, 2017 ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ನೇಷನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಲೇ ಕುಸ್ತಿಪಂದ್ಯದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದನು.

abrogate's Usage Examples:

The 2017 law thus also renders obsolete the 1815 definition of the federal coat of arms and its 1889 confirmation, SR 111 being marked as abrogated per 1 January 2017.


recognized and "classic" form of naskh, an Islamic regulation/ruling (hukm) is abrogated in favor of another, but the text the hukm is based on is not eliminated.


Congress the power to abrogate the sovereign immunity of the states that is further protected under the Eleventh Amendment.


He attempted in vain to induce Judah II to abrogate the prohibition against using bread prepared by pagans.


But a government interest in symbolism, even symbolism for so worthy a cause as the abolition of unlawful drugs, cannot suffice to abrogate the constitutional rights of individuals.


Section 5 of the Fourteenth Amendment and that the Bankruptcy Clause itself abrogates state sovereign immunity in bankruptcy cases.


Also, the Nuqtatu'l-Kaf, an Azali text, states that the laws of the Bayán may be abrogated a few years after the Báb's death, and that He whom God shall make manifest may appear within Subh-i-Azal's lifetime.


The Supreme Court has also held that Congress can abrogate state sovereign immunity when using its authority under Section 5 of the.


Old Covenant laws have been completely abrogated are referred to as antinomians by various Christian traditions, such as the Methodist faith, which teaches.


never abrogated a covenant made and sealed with proper intentionality, rebaptism was never an option, unless the original baptism had been defective by.


adoption in 1997 until 2009 when President Josefa Iloilo purported to abrogate it.


legislation on the subject exists; or contrary to law (contra legem) when it derogates from or abrogates a statute already in force.


events between October 7, when the President of Pakistan Iskander Mirza abrogated the Constitution of Pakistan and declared martial law, and October 27.Synonyms:

get rid of, abolish,

Antonyms:

muzzle, kern, establish,

abrogate's Meaning in Other Sites