<< lessing lessoned >>

lesson Meaning in gujarati ( lesson ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)પાઠ,

Noun:

વાંચવા માટે, શૈક્ષણિક ઉદાહરણો, પાઠ, કસરત, સખત ઠપકો, શૈક્ષણિક ચેતવણી, શૈક્ષણિક અનુભવ, સલાહ, શિક્ષણ,

People Also Search:

lessoned
lessoning
lessons
lessor
lessors
lest
let
let alone
let be
let down
let fall
let fly
let go
let go of
let in

lesson ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

ભારતના બધા ભાગોમાં પૂજા-પાઠના સમયે ભગવાનને અર્પણ કર્યા બાદ પંચામૃત બધાને વહેંચવામાં આવે છે.

૧૯૬૧ – સુપ્રિયા પાઠક, ભારતીય ફિલ્મ, નાટક અને ટેલીવિઝન અભિનેત્રી.

સર્વ સામાન્ય અટકોમાં દવે, પંડ્યા, ઠાકર, ઉપાધ્યાય, ત્રિવેદી, પંચોળી, જાની, પંડિત, પાઠક, આચાર્ય, રાવલ , જોશી, મહેતા,વૈદ્ય, ભટ્ટ વગેરે.

તેનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે 20મી સદીમાં અનેક વર્ષમાં 21 માર્ચ, 22 જૂન, 23 સપ્ટેમ્બર અને 22 ડીસેમ્બરના દિવસો લગભગ સમાન હતા એટલે જૂનાં પાઠ્યુપુસ્તકો આ તારીખો (જૂનાં લોકોને હજુ પણ આ તારીખો કદાચ યાદ હશે) ભણાવવામાં આવે છે.

राजतरंगिणी - ભારતના ડિજિટલ પુસ્તકાલય પર રાજતરંગિણીનો સંસ્કૃત ભાષામાં પાઠ (સ્કેન કૉપી).

૧૯૨૯ – સરોજ પાઠક, ગુજરાતી વાર્તાકાર, નવલકથાકાર, નિબંધકાર.

તેમને ભૂગોળ અને આવા અન્ય વિષયો પર મૌખિક પાઠ પણ આપો.

તેમનું પ્રથમ પુસ્તક, અવર ઇન્ડિયા, આઝાદી પૂર્વેના ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાણ ધરાવતા પુસ્તકોમાંનું એક હતું અને પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે પસંદગી પામ્યું હતું.

તેમણે ભીંડીબજાર ઘરાનાના ઉસ્તાદ અમન અલી ખાન પાસેથી હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતના પાઠ લેવાનું શરૂ કર્યું હતું.

સહ-અભ્યાસક્રમની પ્રવૃત્તિઓમાં જાહેરમાં બોલવું / પાઠ કરવો / ચર્ચાઓ કરવી, બાયો-સંવર્ધન શિબિર અને અન્ય સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ શામેલ છે.

નભોવિહાર - રામનારાયણ પાઠક (ઈ.

વિનય પાઠક (તેમની ફિલ્મસ્ટ્રૅટના પ્રચાર અર્થે ).

આભારવશ પ્રોડ્યુસરે સલિમને અભિનયના પાઠ શીખાવાડ્યા અને તેને ફિલ્મના ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કરાવ્યો.

lesson's Usage Examples:

Sheen starts his lessons with Joe at the Blue Boar, an inn up the river Severn.


Believing that Zetta has learned his lesson and become a more humble person, she confines herself back into the Sacred Tome, giving him back his body and full power.


The critical consensus states that Though it has charm, Driving Lessons is a middling offering in the genre where the youngster coming of age meets a quirky senior who teaches valuable lessons about life.


Bachchan described his character as a lenient father who has spoilt his son to a great extent but later turns into a strict father to teach his son the valuable life lessons, which creates conflict in their lives.


And they emphasize the lesson that Duke callously advised its own students to ignore: if you"re unjustly suspected of any.


During this period of rebuilding, Subjects such Digital Technologies were taught in other classrooms around the school, and Food Technology classes were bussed down to the Junior Campus to have lessons.


Praxis (from Ancient Greek: πρᾶξις, romanized: praxis) is the process by which a theory, lesson, or skill is enacted, embodied, or realized.


The process involves application of the outcomes from literature review and empirical investigation to inform design during the design phase, given the constraints; and to share the process and the lessons learnt just like in EDB.


To his surprise, this time Armanda accepts his invitation for a cycling lesson.


Although he received composition lessons from Maurice Ohana and Max Deutsch, he was essentially an autodidact in composition.


What came before was an age of ignorance, of no value with no lesson to teach.


Object Lessons - an exposition of the meaning of the parables of Jesus Thoughts from the Mount of Blessing - an exposition of Jesus" lessons in the Sermon.


and the lesson, Pioneers! O pioneers! All the past we leave behind, We debouch upon a newer mightier world, varied world, Fresh and strong the world we.Synonyms:

tennis lesson, instruction, course, music lesson, course of study, golf lesson, teaching, pedagogy, class, course of instruction, language lesson, dance lesson,

Antonyms:

immorality, unchaste, persuasive, inexperience, unenlightenment,

lesson's Meaning in Other Sites