<< hopdogs hoped >>

hope Meaning in gujarati ( hope ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)આશા, અગાઉનું અનુમાન, વિશ્વાસ, પ્રારંભિક શરૂઆત,

Noun:

આશા, ખાતરી, ઈચ્છા, વિશ્વાસ, અપેક્ષાઓ, આસન,

Verb:

ઈચ્છા કરવી, અપેક્ષા રાખવી,

People Also Search:

hoped
hopeful
hopefully
hopefulness
hopefuls
hopeless
hopelessly
hopelessness
hoper
hopers
hopes
hopi
hoping
hopis
hopkins

hope ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

આઝાદ મલાવીના ધ્વજમાં દર્શાવેલ ઉગતો સૂર્ય આશાભર્યા પ્રભાતનું અને આફ્રિકાના ખંડ માટે આઝાદીનું સૂચક છે.

વર્જિન દ્વીપ સમૂહ (યૂએસ ):ગર્વ અને આશામાઁ સાથે.

ભારતીય ટાપુઓ આશાપુરા માતા કચ્છના પ્રમુખ દેવી-દેવતાઓમાંના એક છે.

આથી બામણીયાજી એ ઘુમલીને મધ્યમાં આવેલી ટેકરી પર મંદિર બંધાવ્યું, જેને આશાપૂરા માતા તરીકે ઓળખાવ્યા.

આશાવલના મૂળ શાસક એક ભીલ સરદાર હતા, જેને ચાલુક્ય રાજા કર્ણએ (વર્ષ ૧૦૬૪-૧૦૯૨) હરાવ્યો હતો.

આશા મરૂડી ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, માછીમારી તેમ જ પશુપાલન છે.

૨૦૦૮: સ્ટાર સ્ક્રીન પુરસ્કાર-સૌથી વધુ આશાસ્પદ મહિલા; ઓમ શાંતિ ઓમ.

નુકસાનકારક આરોગ્ય અસરો દ્વારાના તફાવતનો અભાવ આશાવાદ પક્ષપાતનો અજમાયશી ઉદાહરણ છે.

તેમનો વિશ્વાસ વધી રહ્યો હતો અને તે આગામી ઓલિમ્પિક્સમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે આશાવાદી હતો.

"એક નાયરથી આશા રાખવામાં આવતી કે તે તિઅર, કે મુકુઆ જાતિના કોઇ વ્યક્તિ જે નાયરને અડીને તેની દૂષિત કરે તેને તરત જ કાપી દે ; તેવો જ વ્યવહાર તે ગુલામોની સાથે કરવામાં આવતો હતો, જે તે રસ્તા પરથી ખસે નહીં, જે રસ્તા પરથી એક નાયર પસાર થતો હોય " .

નિકો લિબર્ટી શહેરમાં પોતાની નવી જીંદગી શરૂ કરવાની આશા સાથે રોમનને તેની મુશ્કેલીઓમાં મદદ કરે છે.

આશાવાદનું કિરણ ટૂંક સમય માટે રહ્યું, જો કે, મધ્ય 1999માં પાકિસ્તાની અર્ધલશ્કરી સેનાએ અને કાશ્મીર બળવાખોરોએ ઉજ્જડ પણ વ્યૂહરચનાની દૃષ્ટિએ મહત્વની, ભારતના કારગીલ જિલ્લામાં હિમાલયના શિખરો કબજે કર્યાં.

જીએ (GA)નો ઉપયોગ કરીને, વેબમાસ્ટર્સ એ પણ નિર્ધારિત કરી શકે છે કે કઈ જાહેરખબરો પ્રદર્શન કરી રહી છે અને કઈ નથી કરતી, જેથી અભિયાનો પર આશા રાખવી કે ઘટાડવું તે અંગેની માહિતી આપે છે.

hope's Usage Examples:

This effect on the real population indicates the interaction that social problem films hope to have on their audience in comparison to films meant to purely entertain while skimming the surface of certain issues.


work with athletic trainers, physical and occupational therapists, and orthopedic technologists/cast technicians.


He hoped to reach the year 1227, but his autograph copy breaks off three years earlier.


will, bears the inscription "The engineer views hopefully the hitherto unattainable.


Mundine"s name to garner media attention, and stated that Danny would be a "no hoper" against him.


Cirrhopetalum retusiusculumCirrhopetalum robustum Rolfe 1893.


The philosopher Arthur Schopenhauer posited that humor is a product of one"s expectations being violated.


hopes their shops were still up, and many of the community helping with evacuating all animals from surrounding farms and ranches.


These hopes finally came to fruition on 17 September 2015, with the Bullets being revived for a return to the NBL in 2016–17.


Even after his daughter married Democrat Bill Clinton, he (according to Bill Clinton) never gave up hope that his son-in-law would join him in the Republican Party and support a cut in the capital gains tax.


At the close of the war, jet engines and helicopters were both big new things whose coming growth many companies hoped to get in on.Synonyms:

wish, trust, desire,

Antonyms:

extrovert, granter, resident, unemotional person,

hope's Meaning in Other Sites