<< heinz heir apparent >>

heir Meaning in gujarati ( heir ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)વારસદાર, અનુગામી,

Noun:

વારસદાર,

People Also Search:

heir apparent
heir presumptive
heirdom
heired
heiress
heiresses
heiring
heirless
heirloom
heirlooms
heirs
heirship
heisenberg
heist
heisted

heir ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

પરિક્ષિત કુરુ કુળનો એક માત્ર વારસદાર રહ્યો અને તે યુધિષ્ઠીર પછી પાંડવ રાજ્યનો રાજા બન્યો.

જો કે ત્યારબાદ આ ટાપુ તેના વારસદાર બહાદુર શાહે ઇ.

1952થી, તેઓ રાષ્ટ્રસમૂહ મુલકોના તાજના વારસદાર છે.

૧૬૫૮માં ઔરંગઝેબની દિલ્હીના ગાદીનો વારસદાર નિમાયાના ત્રણ જ વર્ષ બાદ ૧૬૬૧માં, ઔરંગઝેબના આદેશાનુસાર મીર જુમલાએ અહોમની રાજધાની ઘરગાંવ ઉપર આક્રમણ કર્યું અને તે સમયના અહોમ રાજા જયધ્વ્જ સિંહે માત્ર થોડાક દિવસની ધીરજ ગુમાવતાં જીતેલી લડાઈ હારી ગયો અને પરાજયના શોકમાં થોડાક જ દિવસમાં મૃત્યુ પામ્યો.

સિદ્ધરાજ અને તેના વારસદાર માટે સંઘર્ષ.

" માઉન્ટબેટન ગાદીના વારસદારને સલાહ આપવાની વિશેષણ ગુણત્તા ધરાવતા હતા.

કિવદંતી પ્રમાણે જસ્માના શ્રાપને કારણે સહસ્રલિંગ તળાવ પાણી વગરનું રહ્યું અને સિદ્ધરાજ તેના ગુજરાત રાજ્યના વારસદાર વિનાનો રહ્યો હતો.

મુખ્ય વારસદાર તરીકેના પોતાના વર્ષો દરમિયાન પ્રિન્સ ઓફ વૅલ્સ સંખ્યાબંધ રસના વિષયો તથા ગતિવિધિઓ ધરાવતા હતા, અને સકાવતી કાર્યો તેમજ સ્થાનિક સમુદાયો સાથે સહકાર સાધવામાં પોતાનો સમય અને પ્રયાસો રેડતાં હતા.

મહારાજા હેન્રી આઠમા કાયદેસર વારસદાર તરીકે પુત્ર ઇચ્છતાં હતા, જેથી ટ્યુડર વંશનું શાસન જળવાઈ રહે.

વાલારામ ચાવડાને કોઈ વારસદાર નહોતો, તેથી તેના "સમા" વંશના ભાણેજ "ચુડા" ને ખોળે બેસાડ્યો.

હાલમાં,આ મ્અહેલનો મોટો ભાગ જયપુરના મહારાજાના વારસદારોનું રહેણાંક છે.

તે "વી"ની પનાહમાં આવે છે અને "વી"ના સરકાર સામેના ભૂતકાળના અને વર્તમાન સંઘર્ષ વિશે જાણકારી મેળવે છે અને અંતે તેની વારસદાર બની જાય છે.

heir's Usage Examples:

The Doors played their first concert since the death of their singer Jim Morrison at Pershing on November 12, 1971.


Reliable information about the early history of Ottoman Turks remains scarce, but they take their Turkish name, Osmanlı ("Osman" became altered in some.


critics exaggerated the intimacy of the photos at the expense of their artfulness; and because the American religious right accused her of pornography when.


back again or more commonly fish their way back, diving incessantly the whole way.


James and Webber devote a section to discuss Chen model in their book; Gibson et al.


In their review of the game, GameSpot mentioned that the [detection] was horrible.


redstarts get their names ("start" is an old word for "tail"), is frequently quivered.


The stocks" weights in the index are based on their market capitalizations, with certain rules capping the influence of the largest components.


If, however, they lose their last shards of a soul, they will become Qlippoth.


All recoil forces are absorbed by the rail-mounted sleds as they are propelled outwards along their tracks.


During their reign, the country became extremely wealthy.Synonyms:

heir presumptive, heir apparent, inheritor, heritor, receiver, heiress, inheritress, heir-at-law, inheritrix, recipient,

Antonyms:

outgo, parent, lender, heir presumptive, heir apparent,

heir's Meaning in Other Sites