<< grinded grinders >>

grinder Meaning in gujarati ( grinder ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)મિલ મિલ, ઘની, પેઢાના દાંત, શાન્તત્યાલા, શાર્પનર, ગ્રાઇન્ડર, કોલું, શાનવાલા, મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓ, મહેનતુ વિદ્યાર્થી, મિલ,

Noun:

પેઢાના દાંત, શાન્તત્યાલા, શાર્પનર, ગ્રાઇન્ડર, કોલું, મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓ,

People Also Search:

grinders
grindery
grinding
grinding wheel
grindingly
grindings
grinds
grindstone
grindstones
gringo
gringos
grinned
grinner
grinners
grinning

grinder ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

દાખલા તરીકે, પાણી બરફ સામાન્ય રીતે ષટકોણી સ્વરૂપ Ice Ihમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તે ઘનીય બરફ, રોમ્બોહેડ્રલ બરફ, અને અન્ય ઘણા સ્વરૂપમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

પૃથ્વી પર પાણીનું ઉદ્ગમ આ વિષય પર ઘની માન્યતાઓ પ્રચલીત છે.

જૈન મંદિરમાં ચોમુખ મંદિરો ઘણાં પ્રચલિત છે અને તે ની ઘની આવૃતિઓ થાય છે.

પગપાળા રસ્તો ઘની જગ્યાએ ખેતરો, ઝરણા, રેલ્વે ના પાટાને પસાર કરતો સુંદર પૃષ્ઠ ભૂમિમાં આગળ વધે છે.

હવામાન કાચા કરા (અંગ્રેજી:Graupels) વરસાદનો એવો પ્રકાર હોય છે, જેમાં પાણીનાં અતિશીતળ ટીપાં હિમકણની સપાટી પર પડે છે અને જામી જઈ ૨ થી ૫ મીમી વ્યાસના ગોળાની રચના કરે છે અને આ પ્રક્રિયામાં હિમકણ ઘનીકરણના બીજક રૂપમાં કાર્ય કરે છે.

અંતર્ભેદન થયા બાદ બેસાલ્ટ પ્રકારના ભૂરસ બહાર આવી ઠરતા ઘનીભવન પામ્યો.

ઉત્તમ નાદમાધુર્ય, ચમત્કૃતિપૂર્ણ પ્રાસનિબંધન, ચુસ્ત-સંયત શ્લોકબંધ અર્થઘન અભિવ્યક્તિ, ઉત્કટ ભાવનિરૂપણ, લલિતકાન્ત શૈલી, સપ્રાણ અલંકારવૈભવ અને ઘનીભૂત અંગત વેદનાના કલાત્મક કરુણાવિષ્કારની બાબતમાં કાન્તની આ રચનાઓ અનન્ય છે.

મોટા ભાગના અગ્નિ ખડકો આ જૂથના છે અને સ્ફટિકીકરણની માત્રાનો આધાર તેઓનું કઇ સ્થિતિ હેઠળ ઘનીકરણ થાય છે તેના પર રહે છે.

દાખલા તરીકે, જો બાષ્પ આંશિક દબાણ વાતાવરણના દબાણના 2 ટકા જેટલું હોય અને હવાને 25 °C તાપમાનથી ઠંડી કરવામાં આવે તો, 22 °C તાપમાનની શરૂઆતથી પાણીનું ઘનીકરણ શરૂ થવા માંડશે અને ઝાકળના બિંદુઓ રચાવા માંડશે અને ધુમ્મસ અથવા ઝાકળ રચશે.

ઓગળેલી સ્થિતિમાંથી ઘનીકરણ પામેલી ધાતુમાં પણ આ જ ગુણધર્મ જોવા મળે છે.

પ્રવાહી ક્યું સ્ફટિક માળખું રચશે તેનો આધાર પ્રવાહીના રસાયણશાસ્ત્ર, તે જે સ્થિતિમાં ઘનીકરણ થાય છે તે અને એમ્બિયન્ટ દબાણ|સ્ફટિક માળખું રચશે તેનો આધાર પ્રવાહીના રસાયણશાસ્ત્ર, તે જે સ્થિતિમાં ઘનીકરણ થાય છે તે અને એમ્બિયન્ટ દબાણ પર આધાર રાખે છે.

grinder's Usage Examples:

Wet grinders have two advantages over electric mixers or blenders.


the Indian subcontinent, is meat finely chopped by a meat grinder or a chopping knife.


Advanced CNC grinders feature sophisticated software that allows.


Charlie uses an angle grinder to slice up a victim.


generally referred to as tools or gadgets, for example a hand cranked egg beater, a grater, a mandoline, or a hand-powered meat grinder.


Rotary surface grinders, commonly.


particular job position, such as fitter (assembles parts), turning hand, mill hand, and grinder.


After the crusher the ore will go through a grinder or a mill to get the ore into fine particles.


A grinder pump is different from a sump pump or effluent pump.


blasts", and by The Globe and Mail as sounding "a lot like a baby riding an unco-operative sheep through an industrial grinder".


Moreover, tabletop Wet grinder is fit for home use.


"goofy grinder"; one who prefers to turn the opposite direction in mid-air as do most is considered a "goofy spinner".


Stone tools found at the site included pestles, mortars, quern-stones, grinders, axes and polishing stones.Synonyms:

emery wheel, grinding wheel, machine tool,

Antonyms:

unfasten, dislodge, decompress, defend, overhead,

grinder's Meaning in Other Sites