<< defervescences defiances >>

defiance Meaning in gujarati ( defiance ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)અવજ્ઞા, વેરવિખેર અથવા વેરવિખેર,

Noun:

સંઘર્ષ કૉલ, સંઘર્ષ મુકાબલો,

defiance ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

ફેડરલ કોર્ટના આદેશોને સંઘટિત કરવા માટે અવજ્ઞામાં, ગવર્નરે અને લીટલ રોકના શહેરે બાકી વધેલા શાળાના વર્ષ માટે હાઇ સ્કૂલને બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો.

૬ એપ્રિલ ના રોજ સવારે ૬:૩૦ કલાકે ગાંધીજીએ મીઠાનો કાયદો તોડી નાખ્યો જેના પરિણામે સમગ્ર દેશમાં આવા અહિંસક સવિનય અવજ્ઞા આંદોલન શરૂ થયા.

જયપ્રકાશ નારાયણ અને રામ મનોહર લોહિયા સાથે મળીને કૃપલાનીએ અહિંસક વિરોધ અને સવિનય અવજ્ઞાનો આગ્રહ કરતાં સમગ્ર દેશનો પ્રવાસ કર્યો.

આ આંદોલન ભારત દેશના લોકોને તુરંત આઝાદ કરવા માટે અંગ્રેજી શાસન વિરુદ્ધ એક નાગરિક અવજ્ઞા આંદોલન (civil disobedience movement) હતું.

ગાંધીએ બ્રિટીશ અવજ્ઞાના પ્રતીકરૂપે કોઇ કર ભર્યા વગર દાંડીમાંથી જાહેરમાં એક મુઠી નમક લીધું.

૧૯૨૯માં બંગાળમાં સવિનય અવજ્ઞા આંદોલનનું કુશળતાપૂર્વક સંચાલન કર્યું.

ઝેલાયાએ ગેરકાયદેસર રીતે, લોકમત સર્વેક્ષણ લેવાના આદેશની અવજ્ઞા કરવા બદલ, લશ્કરના વડા, જનરલ રોમિયો વાસક્યુએઝ વેલાસ્ક્યુએઝને બરતરફ કર્યા, પણ સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને પૂર્વસ્થિતિએ રાખવાનો આદેશ આપ્યો.

ગાંધીજી ઉપર હેન્રી ડેવિડ થોરોના વિખ્યાત નિબંધ Civil Disobedience (પ્રજાકીય અવજ્ઞા)નો પણ ઊંડો પ્રભાવ દેખાય છે.

તેઓ એક પ્રમુખ સમાજ સુધારક હતા જેમણે સવિનય અવજ્ઞા આંદોલન દરમિયાન ગાંધીજીના નેતૃત્ત્વમાં આયોજીત મીઠાના કાયદા વિરૂદ્ધની સત્યાગ્રહ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હતો.

સવિનય અવજ્ઞા આંદોલન તેમજ અન્ય કેટલાક પ્રસંગે વિરોધ પ્રદર્શનો આયોજીત કરવા બદલ અને બ્રિટીશ શાસન વિરુદ્ધ વિદ્રોહી સામગ્રી પ્રકાશિત કરવા બદલ ઘણી વાર તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

નાગરિક અવજ્ઞા આંદોલન દરમિયાન હડતાલનું નેતૃત્ત્વ કરવા બદલ તેમની ધરપકડ કરાવામાં આવી હતી.

અલબત્ત આ મોટા ભાગે હિબ્રૂ ‘કેરેન’નું ખોટું ભાષાંતર છે, ‘કેરેન’નો અર્થ ભાવનાત્મક સંદર્ભમાં (પ્સાલ્મ 75:5) ‘અહંકાર/અવજ્ઞા’ પણ વુલગેટમાં ‘પ્રાણીનું શિગડું’ થાય છે.

ઈશ્વરે ગાંધીને જાણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક સામાજિક-રાજકીય ક્રાંતિકારી બનાવવાની પૂરી વ્યવસ્થા કરી આપી હોય તેમ (સરકાર પરત્વે) પ્રજાકીય અવજ્ઞા અને તેનાં કૌશલ્યો તેમજ અહિંસક સંઘર્ષની સંકલ્પનાઓ ત્યારે જ સૌ પ્રથમવાર વિકસી.

defiance's Usage Examples:

In defiance of the instructions of his superiors, he stormed the citadel of Hanoi on 25 April 1882 in a few hours, with the governor Hoàng Diệu committing suicide having sent a note of apology to the emperor.


The infamous widow with her sharp tongue and acid humour and an obvious defiance for taboos has gained her both.


At this site, the Greek flag was raised in defiance of the Turks and the Great Powers, with the peninsula acting as a headquarters of the .


Digital Spy's Alim Kheraj pointed out the deeper element of defiance embedded both within the lyrics and the epic chord progressions.


were being used in defiance of thirlage agreements.


His frustration led to his creation of the Fuck The World Heavyweight Championship in defiance.


The story, first published in 1947, follows a pearl diver, Kino, and explores man’s purpose as well as greed, defiance of societal.


Marion studied economics at Frankfurt, where National Socialist sympathizers were said to have called her the red countess for her defiance once they gained power in 1933.


the show was the defiance of stereotypes, especially those regarding cliquishness.


In addition, he composed the choral Epigraph, which emphasises the Russian people's defiance in the face of the enemy.


Human disorder involving hostility and defiance.


Tezozomoc attacksIn response to Ixtlilxochitl's defiance, Tezozomoc led a large army, including Mexica forces, against Texcoco.


proconsul"s army remained on the far side of the River Rhône, keeping them disunited, even in defiance of envoys from the Senate.Synonyms:

obstreperousness, insubordination, intractability, rebelliousness, intractableness,

Antonyms:

willingness, start, compliance, tractability, subordination,

defiance's Meaning in Other Sites