<< decapitates decapitation >>

decapitating Meaning in gujarati ( decapitating ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)કતલ, શિરચ્છેદ,

Verb:

કતલ, શિરચ્છેદ,

decapitating ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

જેની સાથે લોહીં સંકળાયેલું હોય તેવી અન્ય વિધિમાં પક્ષીના લોહીને ઢાંકવાનો અને કતલ બાદ રમતનો સમાવેશ થાય છે.

જાહેર બજાર અને કતલખાનાનુ બાંધકામ અને સંપાદન.

એલટીટીઈનો પ્રતિકાર કરનાર કેટલાક પુરુષોનાં હાથ પાછળથી બાંધી દઇને કતલ કરવામાં આવી.

અંગ્રેજ સરકાર અને જમીનદારો દ્વારા સમર્થિત પોલીસ અને સૈન્યના મોટા દળોએ નિર્દયતાથી સંખ્યાબંધ ખેડૂતોની કતલ કરી.

૨૫ ડિસેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવતા "મીટ લૅસ ડૅ"ની ઉજવણી માટે તેમને શ્રેય આપવામાં આવે છે, આ એ દિવસ છે જ્યારે સુરત મહાનગર પાલિકા સંચાલિત કતલખાનાં એક દિવસ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

તહેવારોમાં બોનફાયર્સ થાય છે, જેમાં કતલ કરાયેલા પ્રાણીઓના હાડકાં નાંખવામાં આવે છે.

૧૫૮૬ - પાઉ ક્લેરિસ અને કાસેમ્મેન્ટ, કતલાન સાંપ્રદાયિક (અ.

પંજાબમાં ખેતીની જમીન માટેના બળવાનું નેતૃત્વ લેનાર બંદા બહાદુરની 1716માં થયેલી કતલ બાદ શીખોએ સમુદાયને લગતી બાબતોના નિર્ણય માટે વર્ષમાં બે વખત બેઠક રાખવાની પરંપરા શરૂ કરી અને પ્રથમ બૈસાખે તથા દિવાળીએ અમૃતસર ખાતે આ બેઠક યોજાઈ.

કતલમાં એ કદમબોશી ઉપર કયામત ખુદાઈ છે.

તેમણે ઘણાં તુત્સિઓની કતલ કરી અને ૧૯૬૨માં હુતુએઓનું વર્ચસ્વ ધરાવતું રાષ્ટ્ર સ્થાપ્યું.

૧૯૬૦ ના અરસામાં, જયારે ઈદી અમીન સત્તા પર આવ્યો અને એશિયનોની કતલ કરી, ત્યારે તેમના માતાપિતા યુગાન્ડા છોડીને લંડનમાં સ્થાયી થયા.

જ્યારે હમીરજીની કતલ થઈ તે સમયે તેના ચાર માંનો મોટો પુત્ર અલીયાજી તેની બહેન જે ગુજરાત ના સુલતાન મહમદ બેગડાને પરણી હતી, તેને મળવા અમદાવાદ ગયો હતો તથા તેનો દ્વીતીય પુત્ર ખેંગારજી પારકરમાં આવેલા વીરવાહની મુલાકતે ગયો હતો.

તેમણે અનેકવાર મુંબઈ ખાતે આવેલા દેવનાર કતલખાને ગોવધના વિરોધમા સત્યાગ્રહ કરેલો.

decapitating's Usage Examples:

Although Baeda Maryam I promptly took punitive measures (which included decapitating 80 of their members), in de Almeida"s day they were "still rigorously.


This parasitoid"s genus Apocephalus is best known for the "decapitating flies" that attack a variety of ant species, though A.


in these videos are usually not performed in a "classical" method – decapitating a victim quickly with a blow from a sword or axe – but by the relatively.


Brukhonenko was also known for his experiments of decapitating animals (mainly dogs) and attempting to put them on life support thus keeping the head alive for multiple hours.


Peter sailed there and imposed order, decapitating the ring leaders of the revolt.


proceeded to fiercely attack Vrishasena with four razor-headed arrows, cutting off his arms and decapitating him within his father’s sight in the process.


included driving stakes into the grave, pouring boiling water over it, decapitating the corpse, or burning it.


deliberately decapitating a person, either as a means of murder or as an execution; it may be performed with an axe, sword, knife, machete or by mechanical.


He brutally murdered his wife and seven-year-old son, by decapitating them with an ax, and his thirteen-year-old stepson by stabbing him to.


Both men fight, and Gabe kills the man he trusted with an assault shotgun that drives Chance into the helicopter blades, decapitating him.


In the mansion, Buffy announces her arrival by decapitating a minion.


The term beheading refers to the act of deliberately decapitating a person, either as a means of murder or as an execution; it may be performed.


This is a list of 306 species in the genus Apocephalus, ant-decapitating flies.Synonyms:

guillotine, kill, decollate, behead,

Antonyms:

begin, add, switch on, be born,

decapitating's Meaning in Other Sites