<< brandises brandished >>

brandish Meaning in gujarati ( brandish ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)બ્રાન્ડિશ, ફોલ્ડ, જગાડવો, બ્રેગ, પ્રદર્શન કરવા માટે ઓસી ઇ, ફેરવો,

Verb:

જગાડવો, ફોલ્ડ, બ્રેગ, ફેરવો,

brandish ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

પ્રોટીનનું અંતિમ ફોલ્ડેડ માળખું પ્રોટીનનું કોનફોર્મેશન છે.

3) સીટી ગેલેરી ફોલ્ડર (૨૦૦૪).

૧) મ્યુઝિયમ બુકલેટ અને ફોલ્ડર (૧૯૯૦).

ફોલ્ડના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર આજુબાજુના વિસ્તારો કરતા 150થી 600 ફીટ (45થી 180 મીટર) ઊંચાઈએ આવેલો છે અને તે શહેરનો મધ્ય ભાગ છે, જે કેપેર રેતીના ખડકોની લાંબી ગિરિમાળામાં પથરાયેલો છે.

સમાંતર કમ્પ્યુટિંગનો ઉપયોગ બાયોઇન્ફોર્મેટિક્સ (પ્રોટિન ફોલ્ડિંગ)થી લઇને અર્થશાસ્ત્ર (ગાણિતિક ફાઇનાન્સ) સુધી અનેક ક્ષેત્રમાં થાય છે.

વેટ ફોલ્ડીંગ ઓરિગામિ: આ પ્રકારના ઓરિગામિમાં કાગળને અપુરતો વાળવામાં આવે છે અને કાગળ થોડો ભેજવાળો રાખવામાં આવે છે જેથી કુદરતી ચહેરાવાળા પ્રાણીઓ બનાવવામાં સહેલુ રહે છે.

0 ઉમેરેલા ડિસ્ક ક્વોટા, એનક્રિપ્શન છે, છૂટીછવાઇ ફાઇલો, રિપર્સ પોઇન્ટસ, અપડેટ સિક્વન્સ નંબર (યુએસએન (USN))જર્નલીંગ, વિસ્તરિત ફોલ્ડર અને તેની ફાઇલો અને પુનઃગઠિત સિક્યુરિટી ડિસ્ક્રીપ્ટર્સ છે, જેથી અસંખ્ય ફાઇલો કે જે સમાન સિક્યુરિટી સેટ્ટીંગ ધરાવે છે તેને સમાન ડિસ્ક્રીપ્ટર સાથે વહેંચી શકાય.

ફ્લેશ પ્રો CS5 (સીએસ5)માં, xfl (એક્સએફએલ) ફાઇલ એક મહત્વની ફાઇલ છે જે "અનકોન્પ્રેસ એફએલએ (FLA)" ફાઇલોને ખોલી શકે છે, જે એક ફોલ્ડરોની શ્રેણીને સમાવતી XML (એક્સએમએલ) અને દ્વિગુણી ફાઇલો છે.

વ્યક્તિગત પ્રોટીનની કુલ કામગીરી માટે પ્રોટીન ફોલ્ડિંગ મહત્ત્વનું છે.

પોલિપેપ્ટાઇડ શ્રૃંખલા ઘણીવાર ઘણી લાંબી અને લવચિક હોય છે જે પ્રોટીનને ફોલ્ડ થવા માટે વિવિધતા પુરી પાડે છે.

ચોથી પંકતિના માળખામાં યોગ્ય ફોલ્ડિંગ પ્રેરવા માટે પ્રોટીનની યોગ્ય એમિનો એસિડ શ્રેણી અત્યંત આવશ્યક છે.

સાચવીને રાખવામાં આવેલા સર્ચ ફોલ્ડર્સમાં હવે ઉમેરો કરીને આરએસએસ ફીડ્સનો સમાવેશ પણ શક્ય બનાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રોટીનનું ઊંચા ક્રમનું માળખું એમિનો એસિડની શ્રેણી પર આધાર રાખે છે જે તેની પ્રાથમિક શ્રેણી રચે છે કારણે આ એમિનો એસિડો વચ્ચે બિનસહસંયોજક પ્રક્રિયા યોગ્ય પ્રોટીન ફોલ્ડિંગની તકેદારી રાખે છે.

brandish's Usage Examples:

controversial, because although Busch was armed at the time, the weapon he brandished was a claw hammer, and accounts of the incident varied widely.


Plantagenet orders the execution of the Doctor, but Turlough intercedes, brandishing the TARDIS hat stand which the settlers take to be a formidable weapon.


brandishes a blackberry pie from underneath his cloth, then suddenly splatters it in Bugs"s face.


Yan often drew his sword and brandished it in front of Yang Yi; Yang Yi sobbed as tears rolled down his cheeks.


positive response and explained as "After a chomping intro riff — maybe the gnarliest guitar part on the record — Linkin Park once again brandish their Euro-metal.


Among his duties was the ritual brandishing of the sacred spears of Mars when the Roman army was preparing for war.


Zulu attire, with lead singer and founder Joseph Shabalala out front brandishing a spear (the album"s title translated into English is "Our Fighting Sticks").


On Mother's Day, May 14, 2006, Eckstein was one of more than 50 hitters who brandished a pink bat to benefit the Breast Cancer Foundation.


However, upon brandishing the new dance and flag routine at the dress rehearsal, which coincided.


self-respect, and can play with her venerable position in the household; teasingly she brandishes her mop after a page-boy", a Page of the Backstairs according.


consisting of a shield blazoned: Per fess embattled Gules and Or in chief two wigwams of the second garnished of the first and in base a sea horse brandishing.


Smertrios is shown kneeling, brandishing a club and attacking a snake.


On Mother's Day, May 14, 2006, Teixeira was one of more than 50 hitters who brandished a pink bat to benefit the Breast Cancer Foundation.Synonyms:

wigwag, wave, displace, take hold, hold, flourish, move,

Antonyms:

go, descend, precede, stay in place, let go of,

brandish's Meaning in Other Sites