<< blueys bluff out >>

bluff Meaning in gujarati ( bluff ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)



બ્લફ, હોક્સ, છેતરપિંડી,

Noun:

સર્વાઈવલ, મંદબુદ્ધિ, ઊભો કિનારો, ઘોડાની આંખની કીકી, હોક્સ, છેતરપિંડી, શ્વાસ, શિખરો,

Verb:

ડરાવવું, આપવું, સાચવો, દગો, છેતરપિંડી, ડર બતાવો, ધમકી આપવી,

Adjective:

ઉચ્ચ, રફ, મહાન, લંબરૂપ, કડવું, સ્પષ્ટવક્તા, સીધું, અચાનક,

People Also Search:

bluff out
bluffed
bluffer
bluffers
bluffest
bluffing
bluffly
bluffness
bluffs
bluffy
bluggy
bluing
bluings
bluish
bluish gray

bluff ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

પોટાવાટોમી સહિતની અન્ય જનજાતિઓને પશ્ચિમમાં ખસેડવામાં માટે પશ્ચિમિ આયોવાનાં આધુનિક કાઉન્સિલ બ્લફ્સની આસપાસના વિસ્તારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.

દક્ષિણપશ્ચિમ આયોવાનું મુખ્ય શહેર કાઉન્સિલ બ્લફસ લોએસ હિલ્સ નેશનલ સાયન્સ બાયવેની તળેટીમાં આવેલું છે અને ગેમિંગ અને મનોરંજન માટેનું સ્થળ બની ગયું છે.

| બ્લફમાસ્ટર || સિમ્મી આહુજા ||.

નિષ્ફળ ચેલેન્જ માટે સૌથી મોટું જોખમ સામાન્યપણે ટર્ન ગુમાવવાનું હોવાથી ખેલાડીને "બ્લફ" કરવાની કે ‘‘ફોની’’ રમવાની લાલચ થાય છે, એવી આશાથી વિરોધી ખેલાડી તેને પકડી નહીં પાડે.

2009ના વસતી ગણતરીના અંદાજમાં લીટલ રોક-નોર્થ લીટલ રોક-પાઈન બ્લફનો સંયુકત આંકડાકીય વિસ્તાર 862,520 લોકોને ધરાવે છે.

વર્ષ 2005 આ બેલડી માટે એક સારુ વર્ષ હતું કારણ કે તેઓએ ત્રણ હિટ ફિલ્મો સલામ નમસ્તે ,દસ, અને બ્લફમાસ્ટર માટે સંગીત નિર્માણ કર્યુ હતુ.

એમટ્રેક પેસેન્જર ટ્રેન કેનસસ સિટી, લા પ્લાટા, જેફરસન સિટી, સેન્ટ લૂઇસ, લીઝ સમિટ, ઇનડિપેન્ડન્સ, વોરેન્સબર્ગ, હર્મેન, વોશિંગ્ટન, કિર્કવૂડ, સેડાલિયા, અને પોલર બ્લફનો સેવા આપે છે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને દૂર દક્ષિણ તરફ આવેલાં શહેરો જેમ કે કેપ ગિરેડ્યુ, પોપ્લર બ્લફ, સ્પ્રિંગફીલ્ડ અને સિકસ્ટોનનાં રહેવાસીઓ પોતાની જાતને દક્ષિણી તરીકે ઓળખાવે છે.

[1] 2005 માં બચ્ચને ચાર ફિલ્મો કે સારી રીતે વ્યાવસાયિક કર્યું ખ્યાતિ ગોળી: બંટી ઔર બબલી, સરકાર, દસ, અને બ્લફમાસ્ટર  પ્રથમ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ હતી, અને અન્ય ત્રણ સાધારણ સારી કામગીરી બજાવે છે.

ગેરિંગ ખાતે સ્કોટ્ટસ બ્લફ નેશનલ મોન્યુમેન્ટ.

bluff's Usage Examples:

The Skoutari Bay lies directly to the east and are surrounded by bluffs, rocks and treacherous landscapes.


nonsense about who is being seen where and, it turns out, is not a timid bluffer when it comes to coaxing out a murderer.


Farsantes (Spanish: The bluffers) is a 2013 Argentine legal drama.


Development of Capistrano Beach started in 1925 with residential homes on the bluff.


There is also a 5-site campground at the base of the bluffs for bicyclists traveling the Great River Road.


Route 61 at the foot of the bluffs and a county road atop them.


It is identified by its sharp, clean entry, bluff bow, marked tumblehome and raked transom.


can also be called, with varying subjective implications, beguilement, deceit, bluff, mystification, ruse, or subterfuge.


The Red Sox had failed to improve their "40 million offer, thinking Boras was bluffing.


However the manoeuvre by the Japanese was a bluff that drew vital Allied troops from the West of Singapore that eventually was the landing site of the Japanese troops.


Francisville, in present-day Louisiana on a bluff along the Mississippi River.


bluffer to bring in a faraway piece that can actually defend against the bluffed piece.



Synonyms:

bank,

Antonyms:

backward, cowardly,

bluff's Meaning in Other Sites