<< offsider offsprings >>

offspring Meaning in Punjabi ( offspring ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਔਲਾਦ,

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵੰਸ਼ਜ,

Noun:

ਬੱਚੇ, ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ, ਅੰਗ, ਅਟਲ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ,

People Also Search:

offsprings
offstage
oflag
oft
often
often and often
oftener
oftenest
oftenness
oftentimes
ofttimes
ogam
ogamic
ogams
ogdoad

offspring ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

ਅਸ਼ਵਪਤੀ, ਕੇਕਯਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਤ 2011 ਜ਼ੇਬ-ਅਲ-ਨਿਸਾ (زیب النساء مخفی) (15 ਫਰਵਰੀ 1638 – 26 ਮਈ 1702) ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜੇਬ (3 ਨਵੰਬਰ,  1618 – 3 ਮਾਰਚ 1707)  ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਣੀ ਦਿਲਰਸ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਸੀ।

ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੋਦ ਲਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਪਨਪਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਠੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਬਸੇਗਾ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਚਿਨ ਦੇਵ ਬਰਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਸਨ।

ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੋ ਤਾਅਨੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਝਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਲਹੈਲਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ 1872 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਧੂਲ ਕਾ ਫੂਲ (1959) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ "ਨਾਜਾਇਜ਼" ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗੀਤ "ਤੂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗੁੱਜਰ ਅਗਵਾਈ ।

offspring's Usage Examples:

The proletariat (/ˌproʊlɪˈtɛəriət/ from Latin proletarius "producing offspring") are the social class of wage-earners, those members of a society whose.


Their offspring were born mestizos - fair skinned, red lipped, pink cheeked and brown haired - and became known as the New Ilocanos.


he sired several successful racehorses, he ultimately was most influential through his daughters" offspring, becoming the leading broodmare sire in North.


individuals of prey species mob a predator by cooperatively attacking or harassing it, usually to protect their offspring.


because the typical lines and split lines (each split leading to different offspring of the one parent line) resemble the thin leg and foot of a crane or because.


This can refer to a set of simultaneous offspring, such as the chicks hatched from one clutch of eggs, or to all the offspring, as with the honeybee.


Many humans disturb mating patterns unknowingly by taking photographs of birds during their mating time, leading to a decrease in offspring.


In mammals, the sex of the offspring is determined by the sperm cell:.


The feral pig is a domestic pig which has gone feral (or was born feral, as offspring to feral parents), meaning it lives in the wild.


this wasp is thelytokous, with female offspring being produced from unfertilised eggs.


But when the whole offspring with their parent is carried off, the unfruitful tree is cut down by the.


"Airbus board gives the goahead for A340 offspring".


On the rare occasion this does occur and produce viable offspring, it has the ability to fly and have the insecticide resistance the German cockroach possesses.Synonyms:

relative, kid, child, eldest, progeny, love child, relation, by-blow, bastard, firstborn, grandchild, baby, illegitimate child, successor, whoreson, issue, heir, illegitimate,

Antonyms:

parent, genuine, outgo, block, recall,

offspring's Meaning in Other Sites