<< engrieve engrossed >>

engross Meaning in Punjabi ( engross ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਕਰੋ, ਮਗਨ,

Verb:

ਥੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਵੋ,

engross ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

"Mritak" recommended for Independence Day award, The Hindu, July 7, 2006 ਮਨੀਲਾਲ ਮਗਨਲਾਲ ਡਾਕਟਰ (28 ਜੁਲਾਈ 1881 – 8 ਜਨਵਰੀ 1956) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸੀ।

ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੱ ਬਿਗਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰੋਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਨਾਲ ਬਿਨ ਪੁਛਿਆ ਭਾਵ ਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਜ਼ੇੱਨ' ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਧਿਆਨ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹਨ - ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋਣਾ।

ਸਗਰ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਮਗਨ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਥਿਊਰਮਾਂ ਲੱਭਣ/ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ, ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕਲਮ, ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਚਾਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸਰਗਿਕ ਚੱਟਾਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲਮਗਨ ਹੈ।

ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਇਰ ਨੇ ਮਗਨਟ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਗਨੈਟ ਫੀਲਡ ਪੋਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ-ਖੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਨੋਨਸੀਅਲ-ਪੋਲ ਮਸ਼ੀਨ।

ਕੁੰਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੋ੍ਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤੀ (ਕਥਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਸ਼ੰਨ ਜਾਂ ਰਸਮਗਨ (ਰਸਲੀਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

engross's Usage Examples:

1796) was the engrosser or penman of the original copy of the United States Constitution.


began working, for the next 10 years, as a self-employed calligrapher and engrosser.


Years pass by and Charu is engrossed in treating patients, leaving Maya alone to reflect on her own fate and life.


This engrossed copy (finalized, calligraphic copy) was ordered by Congress on July 19.


The young Albert Einstein "was engrossed in analyzing Galileo"s principle of inertia (Galilean relativity)".


Chapters 2 to 9 survey the many ways in which life is squandered and time frittered away by those people (occupati) engrossed in pointless pursuits.


Howard Thompson of The New York Times wrote, "A cloyingly naive resolution mars "Breezy," which opened yesterday, an otherwise engrossing.


Angelides with "Just the kind of weird background music that"s guaranteed to engross whenever you lend it both ears".


"Human psyche engrosses debutant writer Anmol Sandhu".


(Scheuner, 1873)She said she felt that she was too engrossed in fleeting joys and that she did not know God.


praised by the Minister of Propaganda Joseph Goebbels as "a national and engrossing film".


" Parisien concluded, "Despite Brust"s engrossingly poetic, impressionist story inspired by Hungarian folk tales and revolving.


Shanley called it "an engrossing study" that "moved swiftly and absorbingly to an exciting and believable climax.Synonyms:

center, plunge, centre, engulf, absorb, immerse, drink in, pore, concentrate, soak up, rivet, steep, drink, focus,

Antonyms:

dishonor, abstain, indistinctness, softness, soften,

engross's Meaning in Other Sites