<< debriefs debris surge >>

debris Meaning in Punjabi ( debris ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?)ਖੰਡਰ, ਮਲਬਾ,

Noun:

ਕੂੜਾ, ਖੰਡਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ,

People Also Search:

debris surge
debs
debt
debt ceiling
debtee
debtor
debtors
debts
debug
debugged
debugger
debuggers
debugging
debugs
debunk

debris ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

1908 ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਬੀ.ਐਮ. ਮਲਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਯਾਰਾਮ ਗਿਦੁਮਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਹਬਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਚੀਨੀ ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਬਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਲਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਚ ਹੈ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਪਗਰਹੀ ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਗਰਹ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਰੈਂਡ ਕੂਪਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਡੌਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਖਿੱਚ ਕਾਰਣ ਆਈ ਸੀ)।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਮਲਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਹਿਜੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

мусoр (ਮਿਸੋਰ) — ਨਾਂਵ, ਪੁਲਿੰਗ ਮਲਬਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਇਨਕਾਰ।

ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਬਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਐਨ.1054 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਲਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਬ ਨੈਬੀਊਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨ ਦੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

debris's Usage Examples:

with lobate debris aprons and lineated valley fill around them.


hooligans—armed with an array of debris including chunks of the stadium seating—brawled with players from both teams as well as with staff members.


Saprophagous mites eat hive debris, especially parts with fungi growth.


first object to unintentionally explode in space, creating at least 294 trackable pieces of space debris.


Volcanic debris mixed with ice to form massive lahars (volcanically induced mudflows, landslides, and debris flows), which rushed.


In a post-credits scene, in the debris-strewn border between North and South Korea, EDI's brain is seen turning back on.


Vacuuming debris from a sewer line.


The maximum number of Satellite Catalog Numbers that can be encoded in a TLE is rapidly being approached with the recent commercialization of space and several key break-up events that have created a massive number of debris objects.


A space mimic may pass as ship debris floating in wildspace, or as an elaborate desk with books and scrolls on an abandoned ship, and can resemble a piece of furniture of any variety of wood, stone, or metal.


EPA defines construction and demolition materials as “debris generated during the construction, renovation and demolition of buildings, roads, and bridges.


water become entangled with other trees floating in the water, or become snagged on rocks, large woody debris, or other objects anchored underwater.


The Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) has asked the Chennai Corporation to chalk out an action plan to remove construction debris dumped on the banks of the river.


with Brendan combined with volcanic debris from Mount Pinatubo raised mudflows up to 5 metres (16 ft) high around the vicinity of volcano.Synonyms:

rubble, slack, detritus, junk, scrap, dust, trash, rubbish,

Antonyms:

strengthen, increase, uncover, dirty, flatter,

debris's Meaning in Other Sites