<< leftover lefts >>

leftovers Meaning in marathi ( leftovers शब्दाचा मराठी अर्थ)शिल्लक, प्रसाद, उरलेले, अवशेष, हेच ते,

Noun:

प्रसाद, उरलेले, अवशेष, हेच ते,People Also Search:

lefts
leftward
leftwards
lefty
leg
leg before wicket
leg curl
leg exercise
leg it
leg of lamb
legacies
legacy
legal
legal action
legal adviser

leftovers मराठी अर्थाचे उदाहरण:

या हालचालींदरम्यान आठच्या सुमारास ताकागी आणि क्रेसमध्ये जेमतेम १०० समुद्री मैलांचे अंतर उरलेले होते.

'पुण्यप्रभाव'चा सहाव्या अंकातील शेवटचा वृंदावन-वसुंधरेचा हार घालण्याचा अटीतटीचा प्रवेश प्रथम लिहून व सहावा अंक प्रथम लिहून, उरलेले अंक उलट्या क्रमाने लिहून व शेवटी पहिला अंक लिहून त्यांनी नाटक पूर्ण केले.

याशिवाय नेपाळी सैन्याची एक नवखी रेजिमेंट (शेरे रेजिमेंट), बर्मा रेजिमेंटच्या काही तुकड्या आणि माघार घेतलेल्या आसाम रेजिमेंटमधील उरलेले काही सैनिक तसेच संदेशवाहक आणि जखमी सैनिक ही कोहिमाची शिबंदी होती.

बरीच वर्षे स्पोर्ट्‌स फेडरेशनने देखील त्यांचेकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळे त्यांचे उरलेले जीवन गरिबीत गेले.

उरलेले दोन खंड माधव आचवल (जी.

गावातील ३०% लोक दुग्धव्यवसायापासून, ४०% लोक शेतीपासून आणि उरलेले लोक धंदा, नोकरी, रोजंदारी यातून आपला उदरनिर्वाह करतात.

प्रोटेस्टंट १६% आहेत तर उरलेले इतर धर्म पाळतात.

सुधीर जोशी यांच्या निधनानंतर त्या भूमिकेचे उरलेले काम अभिनेते आनंद अभ्यंकर यांनी पुरे केले .

गड आटोपशीर असून येथे बघण्यासारखे फारसे अवशेष उरलेले नाहीत.

कंपोस्ट खत :- शेतातील गवत, पिकांचे कापणीनंतर उरलेले अवशेष, भुसा, उसाचे पाचट, कापसाची धसकटे इ.

हा पक्षी संधी मिळाल्यावर गरजेपेक्षा जास्त प्राण्यांची शिकार करून ठेवतो व उरलेले खाद्य झाडांमधून खोचून ठेवतो.

विष्णूने उरलेले अमृत आपले वाहन असलेल्या गरुडाकडे दिले आणि त्याला ते देवलोकी सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले.

या रागात रिषभ, कोमल धैवत आणि उरलेले स्वर शूद्ध आहेत.

leftovers's Usage Examples:

in chapter 14 – made by mixing most of the leftovers in the party"s food hamper: I forget the other ingredients, but I know nothing was wasted; and I.


rocket-launchers are smuggled through Guatemalan borders, as leftovers from past conflicts in Nicaragua.


In 1953, Nephi, Golden, and Otis developed Tater Tots, bite-sized logs formed from seasoned slivers of potatoes, which were leftovers from French fry production.


Factor out the scalar potential and assign the leftovers, which are constant, to \kappa^2.


so many processings and reprocessings – it"s a bit like making soup from the leftovers of.


that the meal is often consumed after a night of drinking, prepared from assorted leftovers commonly on hand and staple ingredients.


Gregg gave Ian"s team some leftovers from the feast, but Janu and Caryn impolitely ate some of it, annoying Katie.


eaten by those bergall living among blackfish are the leftovers from the blackfishes prey.


Through the skies over late Miocene South America (6 Ma ago) soared one of the largest flying bird known, Argentavis; a teratorn that had a wing span of 6 m or more, and which may have subsisted in part on the leftovers of Thylacosmilus kills.


According to Joan Pritchard, Joel Pritchard's wife, “The name of the game became Pickle Ball, after I said it reminded me of the Pickle Boat in crew where oarsmen were chosen from the leftovers of other boats.


67 17 "The Essence of The Wings" January 11, 2018 N/A Living loofas and leftovers into beauty products; jumping into other music genres; rising.


Often cold cuts, fruits, leftovers, nuts, sandwiches, and sweets are used as snacks.


People may eat leftovers directly from the refrigerator, reheat them, or use them as ingredients to make a new dish.Synonyms:

solid food, food,leftovers's Meaning in Other Sites