<< jutish juts >>

jutland Meaning in marathi ( jutland शब्दाचा मराठी अर्थ)जटलँड

उत्तर युरोपमधील द्वीपकल्प जो डेन्मार्कचा महाद्वीपीय भाग आणि जर्मनीचा उत्तर भाग बनवतो,jutland's Usage Examples:

Bledius bicornis (Germar, 1822) Bledius jutlandensis Herman, 1986 Bledius diota Schiødte, 1866 Bledius furcatus (Olivier, 1811) Bledius annae Sharp, 1911.jutland's Meaning in Other Sites