<< easier easily >>

easiest Meaning in marathi ( easiest शब्दाचा मराठी अर्थ)सर्वात सोपा, शांततापूर्ण, अकल्पनीय, कडक, फुकट, आरामदायक, प्रकाश, प्रयत्नपूर्वक, सरळ, अस्खलित, सहज सुसह्य, सोपे,

Adjective:

अस्खलित, शांततापूर्ण, फुकट, कडक, अकल्पनीय, आरामदायक, प्रकाश, प्रयत्नपूर्वक, सरळ, सहज सुसह्य, सोपे,

Adverb:

सहज, प्रयत्नपूर्वक, सरळ,easiest मराठी अर्थाचे उदाहरण:

क्वार्ट्‌झसारख्या अर्धवाहक पदार्थांच्या गुणधर्मांचा वापर करून डायोड (दोनटोकी झडप) हे सर्वांत सोपे व पायाभूत असे उपकरण बनवण्यात आले.

मात्रा बस्ती देणे सोपे असते.

सहज सोपे घरगुती आयुर्वेदीय उपचार.

त्यामुळे अनुवादकांचे काम सोपे अजिबात नाही.

लोक नेहमी शस्त्रांनी सज्जित असायचे म्हणून त्यांच्या वर आक्रमण करने आणि त्यांना हरविने सोपे नव्हते परंतु एका वर्षात फक्त एकदा, दिवाळीच्या दिवशी ते येथे बनलेल्या कुण्डात आपल्या शस्त्राना काढून वेगळे ठेऊन देत होते आणि स्नान एवं पितृ-तर्पण करत.

धूरवीची बैल जेव्हा बगाड जागेवरून हलवतात तेव्हाच बाकीची पुढच्या बैलांना बगाड ओढत पुढे न्यायला काम सोपे होते.

ज्या घाटांनी पायी जाणेच शक्य असते त्यांतले काही सोपे तर काही अतिशय अवघड असतात.

पण राजम १२ वर्षे कर्नाटकी संगीत शिकलेल्या असल्यामुळे त्यांना सोपे गेले, असे त्या म्हणतात.

त्यामुळे Ac या घटनेची संभाव्यता काढणे अधिक सोपे आहे.

हे आईच्या दुधाइतकेच उपयुक्त असते आणि त्याचे पचन देखील सोपे असते.

पाककृतींचा शोध घेणे सोपे व्हावे यासाठी पुस्तकाच्या शेवटी विषयसूची दिलेली आहे.

त्या म्हणतात की ह्या प्रकारचे व्हायोलिन वाजवणे सोपे नव्हते.

गेली अनेक वर्षे, दशके, एकाच गावात असलेले वृत्तपत्र दुसऱ्या गावात नेणे, त्याची दुसरी आवृत्ती सुरू करणे हे वाटते तेवढे सोपे नसते.

easiest's Usage Examples:

Perhaps therefore, the main reason Huayna Potosí has been referred to as the easiest 6000m climb is that the elevation gain from trailhead to summit is less than 1400 m; with easy access from La Paz.


Harmless error is easiest to understand in an evidentiary context.


in the air, the jump shot replaced the earlier, less quickly released set shot, and eventually transformed the game because it is the easiest shot to.


became the standard in film because it mirrored film stock and was the easiest to use.


The easiest climbing access to Albright Peak is via the Alaska Basin Trail.


GardeningMarigolds are regarded as one of the easiest plants to grow.


slopes of the standard northwest ridge route, Cho Oyu is considered the easiest 8,000 metre peak to climb.


As such the transgenic tools and procedures are well established making it one of the easiest.


canopy, a type of fractal tree, is one of the easiest-to-create types of fractals.


This is one of the easiest and probably the most ascended of the main Black Cuillin peaks, requiring.


It is considered one of the easiest of the 13 trailless High Peaks.


Despite Tyra Banks' hope that Sewell would come to see that modeling was not as easy as it was often made out to be, Sewell continued to insist that it was the easiest job in the world.


First Kiss is consummated with such idyllic restraint that not even the queasiest stockholder could fear that Miss Durbin will burn herself out emotionally.Synonyms:

painless, casual, unproblematic, undemanding, effortless, simple, hands-down, user-friendly, clean, ease, smooth, uncomplicated, simplified, elementary, simpleness, soft, easiness, cushy, simplicity, easygoing,Antonyms:

difficult, difficulty, demanding, complex, hard, effortful,easiest's Meaning in Other Sites