<< aberrating aberrational >>

aberration Meaning in marathi ( aberration शब्दाचा मराठी अर्थ)विकृती, दिशाभूल, स्खलन, भ्रष्टता, तात्पुरता स्मृतिभ्रंश, वेडा, स्मृतिभ्रंश,

Noun:

दिशाभूल, स्खलन, भ्रष्टता, वेडा, स्मृतिभ्रंश,People Also Search:

aberrational
aberrations
abessive
abet
abetment
abetments
abets
abettal
abettals
abetted
abetter
abetters
abetting
abettor
abettors

aberration मराठी अर्थाचे उदाहरण:

जपानमधील स्वसंरक्षण दल, पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे सुमारे ५४,००० सदस्य भूस्खलनामुळे अडकलेल्या किंवा जखमी झालेल्या लोकांना मदत करत आहेत.

विशेषतः हिवाळी दिवसांमध्ये, जेव्हा भूस्खलनामुळे खडकांतील जीवाश्म उघड्यावर पडत.

चौथा मुद्दा म्हणजे, मराठी भाषेची अवनती हे एकूणच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक स्खलनाचे प्रतििबब आहे.

रेताशय व अष्ठीला ग्रंथीतून पुढे गेल्यावर तिचे स्खलनवाहिनीत रूपांतर होते.

सौंदर्यशीलता माणसाच्या स्खलनशीलतेइतकी प्रभावी नसते.

आपण एक स्खलनशील मर्त्य आहोत आपली बुद्धिमत्ता, ऊर्जा आणि इच्छाशक्तीही मर्यादित आहे, ही त्याची जाणीव अंधुक होत जाते आणि अखेरीस नाहीशी होते.

गच्छतः स्खलनं क्वापि। असें मानुनि नच होऊ कोपी। निजकृपा लेशा ओपी। आम्हांवरि तू भगवंता।।.

६,३०० मीटर उंचीवर असताना या मोहीमेवर मोठे हिमस्खलन झाले व बव्हंश गिऱ्यारोहक हिमाखाली गाडले गेले.

स्खलन वाहिनी: रेताशयातून निघणारी वाहिनी त्या बाजूच्या रेतोवाहिनीला मिळून स्खलन वाहिनी बनते.

यामध्ये पाऊस ; नद्यांमध्ये बेडरोक वेअर; समुद्र आणि लाटा द्वारे किनारपट्टीवरील धूप; हिमवर्षाव तोडणे, घर्षण करणे आणि त्रास देणे; क्षेत्रीय पूर; वारा घर्षण; भूजल प्रक्रिया; आणि भूस्खलन आणि मोडतोड वाहण्यासारख्या इ.

अ लाहर एक ज्वालामुखीचा माधप्रवाह किंवा भूस्खलन आहे.

हिमालय, आल्प्स यासारख्या पर्वतांमध्ये हिमस्खलनाच्या घटना वारंवार घडत असतात.

यातील पहिल्या हिमस्खलनाने दिनांक २५ जानेवारी रोजी सकाळी धडक दिली.

aberration's Usage Examples:

system refers to aberration inherent to certain optical designs or due to imperfection in the lens or other components that results in off-axis point sources.


refraction, which makes use of the longitudinal chromatic aberration of the eye.


This setup requires that the beam diameter is very small compared to the length of the telescope; otherwise undesirable aberrations will be introduced.


ἔρως, ἔρωτος (érōs, érōtos) erogenous, erotic, erotomania, erotophilia, erotophobia err- stray Latin errare aberrance, aberrancy, aberrant, aberration, err.


generate chromatic aberration, and spherical aberration if the lens is not aspheric.


deviance: deviations from existing rules can become normalized and lead to aberrational behaviors Organizational insulation: when organizations do not get feedback.


monochromatic (minimizing chromatic aberration) and narrow (minimizing spherical aberration).


This optical aberration is generally most visible as a coloring and lightening of dark edges.


It can also correct optical aberration.


He identified the source of human aberration as the reactive mind, a normally hidden but always conscious area of the mind, and certain traumatic memories (engrams) stored in it.


In optics, aberration is a property of optical systems, such as lenses, that causes light to be spread out over some region of space rather than focused.


Individuals with the disorder have many symptoms including delayed psychomotor development and various ocular aberrations.


It is unique for what Mikhailov called "aberrational" features: several fragments have slitlike pore canals and lack ornamentation.Synonyms:

aberrance, chromosomal aberration, chrosomal abnormality, deviance, abnormalcy, chromosonal disorder, chromosomal anomaly, aberrancy, abnormality, warp, deflection,Antonyms:

conformity, normalcy, abnormal, averageness, normality,aberration's Meaning in Other Sites