<< offsider offsprings >>

offspring Meaning in kannada ( offspring ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಸಂತತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವ,

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಕ್ಷಣದ ವಂಶಸ್ಥರು,

Noun:

ಅಂಗಗಳು, ವಕ್ರವಾದ, ವಂಶಾವಳಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಟ್ಟಲ್,

People Also Search:

offsprings
offstage
oflag
oft
often
often and often
oftener
oftenest
oftenness
oftentimes
ofttimes
ogam
ogamic
ogams
ogdoad

offspring ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಗ್ರೀನ್ ಯಹೂದಿ, ಸಿಫರ್ಡಿಕ್ ಯಹೂದಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ.

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದುವಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜಾತಿ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಸಂತತಿಯು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ (ಇದನ್ನು ಪೋಷಕ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟ ತಗ್ಗಿದಾಗ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಸೇತುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಏಷ್ಯದ ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತತಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಭೂ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹರಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚಿಗಟಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪಶ್ಚಾದುಷೋ ಮಾದರಿಯ (ನಿಯಾಂಡರ್ಥ ಲಾಯಿಡ್) ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ವರ್ಗದ ಮಿಶ್ರಸಂತತಿಯ ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಕರ್ತೃಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಂಬಿನ ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಸಂತತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಇವರು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ರಾಜಸಂತತಿಯ ಸೈಟ್ ರಾಜರಾದರು.

ಹಾನ್ ಸಂತತಿಯ ಚರಿತ್ರಕಾರ ಸುಮಚೈಯೆನ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ ಅಲಿ ಶೇರ್‌ಖಾನನ ಮಗಳು, ಜಮಯಂಗ್‌ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತೆ ನಾಮ್ಗಯಾಲ್ ಸಂತತಿಗೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು.

೧೨೭೧ - ಕುಬ್ಲೈ ಖಾನ್ ಚೀನಾ ಆಳಿದ ಯುವಾನ್ ರಾಜಸಂತತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.

DNAಯ ಒಂದು ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹು-ಸಂತತಿಯ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಯೊಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಸಂಕುಲಗಳ ರೂಪಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ.

offspring's Usage Examples:

The proletariat (/ˌproʊlɪˈtɛəriət/ from Latin proletarius "producing offspring") are the social class of wage-earners, those members of a society whose.


Their offspring were born mestizos - fair skinned, red lipped, pink cheeked and brown haired - and became known as the New Ilocanos.


he sired several successful racehorses, he ultimately was most influential through his daughters" offspring, becoming the leading broodmare sire in North.


individuals of prey species mob a predator by cooperatively attacking or harassing it, usually to protect their offspring.


because the typical lines and split lines (each split leading to different offspring of the one parent line) resemble the thin leg and foot of a crane or because.


This can refer to a set of simultaneous offspring, such as the chicks hatched from one clutch of eggs, or to all the offspring, as with the honeybee.


Many humans disturb mating patterns unknowingly by taking photographs of birds during their mating time, leading to a decrease in offspring.


In mammals, the sex of the offspring is determined by the sperm cell:.


The feral pig is a domestic pig which has gone feral (or was born feral, as offspring to feral parents), meaning it lives in the wild.


this wasp is thelytokous, with female offspring being produced from unfertilised eggs.


But when the whole offspring with their parent is carried off, the unfruitful tree is cut down by the.


"Airbus board gives the goahead for A340 offspring".


On the rare occasion this does occur and produce viable offspring, it has the ability to fly and have the insecticide resistance the German cockroach possesses.Synonyms:

relative, kid, child, eldest, progeny, love child, relation, by-blow, bastard, firstborn, grandchild, baby, illegitimate child, successor, whoreson, issue, heir, illegitimate,

Antonyms:

parent, genuine, outgo, block, recall,

offspring's Meaning in Other Sites