<< libraries library card >>

library Meaning in kannada ( library ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಗ್ರಂಥಾಲಯ,

Noun:

ಓದುವ ಕೋಣೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿ, ಪಾಠಭವನ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಥಳ ಇತ್ಯಾದಿ.,

library ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳು .

ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಖರಗ್‌ಪುರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ(ವಿವಿಧ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಶಾಲೆ) ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ.

ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಕಾರ ಸದಾಶಿವಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಟ್ರಿಥಿಕಾರು ಜೈನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಮಾಡಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಲಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಸೂಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲ ೨೦ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ೧೫ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗ್ಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ರಾಮಕ್ಕ ಪದ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹುಮಾನ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಘಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಇಂಟನಾರ್ಯಷನಲ್ ಫೆ಼ಡರೇಷನ್ ಆ¥sóï ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ) : ಸ್ಥಾಪನೆ 1962ರಲ್ಲಿ.

1556ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಹುಮಾಯೂನ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಘೋಷಕ(ಮ್ಯುಯೆಸಿನ್) ಅಧಾನ್‌ಗೆ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕರೆ) ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ 'ಡಾಲರಮ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಶಾಪ್', ಕೆನಡಾದ ಟೊರಾಂಟೋ ನಗರದ, ಡುಂಡಾ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರವಾಗುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟುಹಾಕಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಪುಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

library's Usage Examples:

com/library/view/nonparametric-statistics-a/9781118840429/bapp02.


It also contains the central library of the Society of Genealogists, one of London's most important reference collections,The main campus of the university centres takes up a set of back streets, many broad and pedestrianised, west, including the large semi-garden public square, Northampton Square.


There is a standalone player and a Mozilla plugin that uses the library.


The programmer calls the library routine using the LIBF pseudo-operation, which assembles not a direct BSI to.


In addition to supporting the Timbers, the 107ists conduct a variety of community projects including free CPR training in English and Spanish, they manage a library of soccer books, support the Gisele Currier Scholarship Fund, build youth soccer fields and more.


Evans Library was constructed in 1968 and became the university's primary library, but the Cushing Library remained as a repository of important university archives.


ornamented bookcase—which both suggests a vast library and underlines the otherworldliness of the book lover.


The Wolfsonian library is non-circulating, but it is open regularly to researchers and scholars, though scheduling an appointment is necessary.


Microsoft Detours is an open source library for intercepting, monitoring and instrumenting binary functions on Microsoft Windows.


At the end of the book, Molly is mysteriously summoned to the library by the librarian, Lucy Logan.


reader, with a library of well over 1000 books in his small and crowded artist"s loft when he passed away, he was well versed in Muir"s writings — doubly.


lounging and reading rooms, private parlors and meeting halls, concert and dancing hall, dressing rooms, rehearsal hall, musical library, and director"s room.


Following the end of World War II, the library used its extensive collections on National Socialism and the Third Reich to provide material to the United Nations War Crimes Commission for bringing war criminals to justice.Synonyms:

room, house,

Antonyms:

fauna, withdraw, take,

library's Meaning in Other Sites