<< lessing lessoned >>

lesson Meaning in kannada ( lesson ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಪಾಠಗಳು,

Noun:

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಪಾಠಗಳು, ಸಲಹೆ, ಕಠಿಣ ವಾಗ್ದಂಡನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವ, ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಿಕ್ಷಣ,

People Also Search:

lessoned
lessoning
lessons
lessor
lessors
lest
let
let alone
let be
let down
let fall
let fly
let go
let go of
let in

lesson ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಎಟಿ(AT)ಯ 6 ಪಾಠಗಳು 72% ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು, ಇದು 24 ಎಟಿ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸಮ.

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹತ್ತರವಾದ ಉಪಜೀವಿಗಳ-ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಷಾರ್ಕುಗಳು, ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ ಇತರ ಮೀನುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

"- TJS ಜಾರ್ಜ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು, 2007, ವೈವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನವದೆಹಲಿ.

ತೈವಾನಿಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ, ಹಾಗೂ PRCಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತೈವಾನ್‌ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಚೆನ್‌ ಷುಯಿ-ಬಿಯಾನ್‌ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದವು.

ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ವೇದಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು (ಶ್ರೌತ) ಹಲವು ಪಾಠಗಳು, ಪಠನಗಳು, ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

| 328 || ನಟನೆಯ ಪಾಠಗಳು || ಪ್ರಸನ್ನ || 150 || 2007 || ಇಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಸಹಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುದುರಿಸದ ಮನೆಯ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಬರೆವಣಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು, ಚರಿತ್ರೆ ಉರು ಹಾಕುವುದು-ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಿಯದು.

ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್‌ ರಿಸೋರ್ಸಸ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಸೀಗಡಿ ಸಾಕಣೆ, ಕಡಲಕಳೆಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಮೀನು ಸಾಕಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು, ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಹಾಗೂ ನಿದರ್ಶನ-ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬರ್ಟೀಯ ವಾಕ್ ಪಾಠಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಉಗ್ಗಿನ ಮಾತಾದ "B-B-B-ಬರ್ಟೀ"ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರುಗನ್ನಡಿ (ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೂಲಪಾಠಗಳು).

lesson's Usage Examples:

Sheen starts his lessons with Joe at the Blue Boar, an inn up the river Severn.


Believing that Zetta has learned his lesson and become a more humble person, she confines herself back into the Sacred Tome, giving him back his body and full power.


The critical consensus states that Though it has charm, Driving Lessons is a middling offering in the genre where the youngster coming of age meets a quirky senior who teaches valuable lessons about life.


Bachchan described his character as a lenient father who has spoilt his son to a great extent but later turns into a strict father to teach his son the valuable life lessons, which creates conflict in their lives.


And they emphasize the lesson that Duke callously advised its own students to ignore: if you"re unjustly suspected of any.


During this period of rebuilding, Subjects such Digital Technologies were taught in other classrooms around the school, and Food Technology classes were bussed down to the Junior Campus to have lessons.


Praxis (from Ancient Greek: πρᾶξις, romanized: praxis) is the process by which a theory, lesson, or skill is enacted, embodied, or realized.


The process involves application of the outcomes from literature review and empirical investigation to inform design during the design phase, given the constraints; and to share the process and the lessons learnt just like in EDB.


To his surprise, this time Armanda accepts his invitation for a cycling lesson.


Although he received composition lessons from Maurice Ohana and Max Deutsch, he was essentially an autodidact in composition.


What came before was an age of ignorance, of no value with no lesson to teach.


Object Lessons - an exposition of the meaning of the parables of Jesus Thoughts from the Mount of Blessing - an exposition of Jesus" lessons in the Sermon.


and the lesson, Pioneers! O pioneers! All the past we leave behind, We debouch upon a newer mightier world, varied world, Fresh and strong the world we.Synonyms:

tennis lesson, instruction, course, music lesson, course of study, golf lesson, teaching, pedagogy, class, course of instruction, language lesson, dance lesson,

Antonyms:

immorality, unchaste, persuasive, inexperience, unenlightenment,

lesson's Meaning in Other Sites