<< engrieve engrossed >>

engross Meaning in kannada ( engross ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಮುಳುಗಿಸು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ,

Verb:

ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ, ಸಗಟು, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,

engross ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೋಲುಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು, ಬಳೆ ಚೂರುಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಚೆಂಡುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಬಲೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಸಾಧನ, ಆಟಿಕೆ ಬಂಡಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಬಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ಚೆಂಡುಗಳು, ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಳೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಟೆರಾಕೊಟಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕವು.

ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು, ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಾದ್ಯಶೈಲಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ, ನದಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಸರೋವರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದೇ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ಜಲಪ್ರವಾಹ.

ಆಪಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀರು ಜೊತೆ(ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು) ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜಲನಿರೋಧಕ ಎಂದು ಮೂಲ ಆಪಲ್ ಗಡಿಯಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ಆದರೆ ಮುಳುಗಿಸುವುದರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ (ಐಪಿಎಕ್ಸ್೭).

ಸಬ್‌ಮರ್ಶನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ (ಸಬ್- "ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ" + ಮೆರ್ಗೆರೆ "ಮುಳುಗಿಸು, ಅದ್ದು") ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದ್ದುವಿಕೆ" ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಪ್ಯವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ದಿಗುಲ್ ನದಿಗಳೂ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿರ್ ಮತ್ತು ರಾಮು ನದಿಗಳೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆನೀರಿನಿಂದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ದಿವಸ ಮುಳುಗಿಸುವರು.

ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ದರೋಡೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಶಿರಚ್ಛೇದನ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ, ಚನ್ನಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕೌಹರ್ಡ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರೋವರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವತೆ ಸರೋವರವು ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಈತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬದುಕಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಹಾಗು ಕ್ರೂರತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಸಂಭಾವ್ಯತವಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯುಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಸಲು ಸಮರ್ಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಎಮಲ್‌ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದ್ರವ ನೈಟ್ರೊಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಘನವಾಗಿಸಲಾಗುವುದು.

jpg|ಜಾನ್ ಎವೆರೆಟ್ ಮಿಲೈಸ್ 'ಒಫೆಲಿಯಾ(1852) ಲೇಡಿ ಒಫೆಲಿಯಾ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಮರಣವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

engross's Usage Examples:

1796) was the engrosser or penman of the original copy of the United States Constitution.


began working, for the next 10 years, as a self-employed calligrapher and engrosser.


Years pass by and Charu is engrossed in treating patients, leaving Maya alone to reflect on her own fate and life.


This engrossed copy (finalized, calligraphic copy) was ordered by Congress on July 19.


The young Albert Einstein "was engrossed in analyzing Galileo"s principle of inertia (Galilean relativity)".


Chapters 2 to 9 survey the many ways in which life is squandered and time frittered away by those people (occupati) engrossed in pointless pursuits.


Howard Thompson of The New York Times wrote, "A cloyingly naive resolution mars "Breezy," which opened yesterday, an otherwise engrossing.


Angelides with "Just the kind of weird background music that"s guaranteed to engross whenever you lend it both ears".


"Human psyche engrosses debutant writer Anmol Sandhu".


(Scheuner, 1873)She said she felt that she was too engrossed in fleeting joys and that she did not know God.


praised by the Minister of Propaganda Joseph Goebbels as "a national and engrossing film".


" Parisien concluded, "Despite Brust"s engrossingly poetic, impressionist story inspired by Hungarian folk tales and revolving.


Shanley called it "an engrossing study" that "moved swiftly and absorbingly to an exciting and believable climax.Synonyms:

center, plunge, centre, engulf, absorb, immerse, drink in, pore, concentrate, soak up, rivet, steep, drink, focus,

Antonyms:

dishonor, abstain, indistinctness, softness, soften,

engross's Meaning in Other Sites