<< disgusts dish aerial >>

dish Meaning in kannada ( dish ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಆಹಾರ, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಡಿಸ್,

Noun:

ರಂಧ್ರ, ಟೋಲ್, ಭಕ್ಷ್ಯ, ವಿಲಕ್ಷಣ, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು,

Verb:

ಟೋಲ್ ಬಿಡಿ, ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು,

dish ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಬುದು  ಒಂದು ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫ್ಲೂರೋ ಮೀಥೇನ್‍ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷ ಕೀನ್ಯಾ ನಾಗರಿಕರು ಆಹಾರದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6.

ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದನಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿಯೂ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಚೂಪಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಗಬಕ್ಕನೆ ನುಂಗುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ಬಂಧಿತವಾದ ಆಹಾರ ಜೀರಕರಸದಿಂದ ಪಚನವಾಗಿ ಒಳಜೀವರಸದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಅಮೀಬದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.

ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.

6 ಇದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೀವಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಂಗುರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಶೇಖರವಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತವೆ ; ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವೂ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಆನೆಗೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳು:.

dish's Usage Examples:

Generally, partworks cover specific areas of interest, such as sports, hobbies, or children's interest and stories such as PC Ace and the successful The Ancestral Trail series by Marshall Cavendish Ltd.


Organizations preserving Swedish cultureAmerican Swedish Institute, Minneapolis, MNAmerican Swedish Historical Museum, Philadelphia, PAConcordia Language Villages (Swedish Language Camp)Gustavus Adolphus College, St.


Leaves are simple, alternate, and exstipulate with long petioles up to 15 cm (6 in) long which are roundish and pulvinate.


American Family Insurance, for which participants make a derby car from a horseradish root and race the "vehicles" during the festival.


In the liner notes, Malmsteen dedicates the album to the memory of the late Swedish prime minister Olof Palme.


Cuisine The most popular dish from Motril is migas (crumbs), made of bread.


Chili crab and black pepper crab are two quintessential dishes that dominate the scene and are greatly recommended to tourists.


List of choux pastry dishes List of pastries  food portal v t e.


Actor for Martin (dishonourable mention) Worst Screenplay (dishonourable mention) Worst Non-Human for The Killer Bats (dishonourable mention) However,.


and security camera footage released after the shooting shows Bryant brandishing a knife and charging two women consecutively, leading up to the moment.


In 1932, Grade began publishing stories and poems in Yiddish, and in the early 1930s was among the founding members of the Young Vilna experimental group of artists and writers.Synonyms:

gravy holder, sugar bowl, casserole, butter dish, container, dishware, serving dish, Petri dish, ramekin, boat, sauceboat, gravy boat, watch glass, ramequin, coquille, bowl, crockery,

Antonyms:

common, stay, dispose, indispose, inferior,

dish's Meaning in Other Sites