<< discussive disdained >>

disdain Meaning in kannada ( disdain ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ತಿರಸ್ಕಾರ, ದ್ವೇಷಿಸಲು,

Noun:

ಅತ್ಯಲ್ಪತೆ, ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ,

Verb:

ದ್ವೇಷಿಸಲು, ಧಿಕ್ಕರಿಸಲು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ,

disdain ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಸೆಲೇನಾ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸನ್ನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಹಲವುವೇಳೆ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶತ್ರುತ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಯದಿಂದ, ನಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವಮಾನಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತನಾಗುವ, ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ಮುಂಬಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇ ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ನಮೂನಾವೇಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತ, ತಿರಸ್ಕøತ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ (ಅವೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು) ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು ಹೀಗೆಯೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಖಚಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.

ಮಗಧದ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಗಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ನುಡಿಗಳೇ ಇವೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು), ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನೋ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"ಮುಂಚಿನ ನಷ್ಟ, ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅನುಭವಗಳು(ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಮಗು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ) ಅಭದ್ರತೆಯ ಆಂತರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ(ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್) ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಫೆಡರಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರಣವಾಯಿತು; ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ.

ಬೀchi ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರಂತೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ೨, ೧೯೯೦ರವರೆಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆ/ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೭೫.

ಬಿಪಿಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾದ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಕಾಲಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡ, ಏಕಾಗಿಯಾಗಿರಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

"ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್" ಪದವು ಜನಜನಿತವಾದರೂ, ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದವರು ಈ ಪದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

disdain's Usage Examples:

Endocrinologists disdained these practices, believing that only the thyroid gland could have a meaningful.


Similarly, the goofball or stoic character reacts with dull surprise, dignified disdain, boredom and detached interest, thus heightening comic tension.


Main characters in the series often include cynical, power-hungry antiheroes forced to fight alongside heroic foils, much to their disdain.


While Mongol soldiers typically held a view of disdain toward most Jin weapons, apparently they greatly feared the flying fire lance and heaven-shaking-thunder bomb.


Matt invites Kitty to a public dance and she is reluctant to accept for fear that she will be viewed with disdain due to her vocation as a saloon hostess.


Tiberius, described him as worthy of becoming emperor (capax imperii), but "disdainful" of supreme power.


Toriyama had expressed disdain for the character in a 2003 interview, and claimed that drawing her is a punishment.


A strict friend of discipline, and of the order and virtues most necessary to the maintenance of society, he disdains intrigue and intriguers, which has sometimes made him enemies amongst those men who are always ready to accuse of unpatriotism any one who wishes to see them submitted to their superiors.


Cardozo famously opened the opinion with the following description of the designer:Although the term creator of fashions was part of the tagline in 'Lucile's' columns for the Hearst papers, some observers have claimed that Cardozo's tone revealed a certain disdain for her position in the world of fashion.


much debate whether or not this sonnet was written about Shakespeare"s disdain with the stage and actors.


He offers the band a lifetime contract paid in food instead of money, much to Max's delight and Sy's disdain.


PlotThe film opens with pub landlord and frequent holidaymaker Vic Flange (Sid James) openly flirting with the sassy saucepot widow Sadie Tompkins (Barbara Windsor) as his battleaxe wife, Cora (Joan Sims), looks on with disdain.


or developed forms, ultra-nationalism resembles fascism, marked by a xenophobic disdain of other nations, support for authoritarian political arrangements.Synonyms:

scorn, detest, contemn, despise, look down on, hate,

Antonyms:

pull, attract, please, admire, love,

disdain's Meaning in Other Sites