<< dimetric diminishable >>

diminish Meaning in kannada ( diminish ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ,

Verb:

ಅಲ್ಪವಿರಾಮ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ,

diminish ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಹೊರಸೂರುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಂತಿ-ನಿರೋಧಕಗಳು, ವಾಕರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ನೋವು ಶಾಮಕದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸತುವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೃದುವಾದ ಲೋಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚಣೆಯ ಸಮಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆ ಮೃದುವಾಗಿರುವಿಕೆಯು ಮುದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಹು ಬೇಗದ ಸವೆತಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಗಲು ೨೯ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿನಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಇದು ೧೦ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧನಗೊಂಡು (ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಶಕ್ತಿ (ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸವೆಕಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಆಗ ಅದು ಆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಇಳಿಕೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾದ್ಯತೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇರುದಾರರ ಇಕ್ವಿಟಿಯ ಕದಿಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮೇಲೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ (ಪರ್ಚಿಸಿಂಗ್ ಪಾವರ್) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಆದಾಯ ಪ್ರಭಾವ "ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ಼ೆಕ್ಟ್") ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಮೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಸರಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಾರೆ (ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಭಾವ "ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟೂಶನ್ ಇಫ಼ೆಕ್ಟ್").

ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ತಿನ್ನಲು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ರುಚಿಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

diminish's Usage Examples:

A plea of diminished capacity is different from a plea of insanity in that "reason of insanity" is a full.


subject to bacterial and fungal infections, making them unsuitable for replanting and greatly diminishing stocks.


The vatadage has a three-tiered conical roof, spanning a height of 40–50 feet, without a center post, and supported by pillars of diminishing height Image:Kofukuji08s3200.


All of these expeditions were failures and diminished the Templars' effectiveness.


widely used naming convention, six of them are classified as augmented fourths, and the other six as diminished fifths.


diminished, as much or even more so than the other black paintings, to ochres and blacks.


His interest in the intellectual life of Paris was undiminished: in 1210 he convoked a council at Paris that forbade the teaching, whether.


Sinatra-style singing, which was definitely suffering from the law of diminishing returns.


So the force pushing the balloon upwards diminishes with altitude and at some particular altitude, the upwards force will equal the weight of the balloon.


deceptive: even within the chaotic regions, there are an infinite number of diminishingly small islands that are never visited during iteration, as shown in the.


It so happened (?) that our lord, king Priyadasin, became the institutor of Truth, Since then, evil diminished among all men and all misfortunes.


The wire diameter diminishes with increasing size number.


The former 3-storey, square brick belfry of diminishing sizes, probably the largest in the province, has lost its top storeys.Synonyms:

taper, fly, decelerate, boil down, shrink, dwindle, de-escalate, wane, slow, weaken, vaporize, thin out, change magnitude, undervalue, lessen, flag, decoct, ease off, ease up, die away, retard, slacken off, devaluate, slow down, shrivel up, decrescendo, dwindle down, concentrate, remit, slow up, reduce, depreciate, slack, slack off, vanish, deflate, let up, dwindle away, shrivel, fall, decline, wither, contract, go down, shorten, break, drop off, abate, decrease, devalue,

Antonyms:

appreciate, stretch, increase, strengthen, accelerate, lengthen, inflate, expand, crescendo,

diminish's Meaning in Other Sites