<< descend descendants >>

descendant Meaning in kannada ( descendant ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ವಂಶಸ್ಥರು,

Noun:

ವಂಶಸ್ಥರು,

descendant ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಅವನು ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಭಟ್ನಾಗರ್‌ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದರು‌.

ಹೇಮಾದ್ರಿಯು ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಕುಲೋತ್ಪನ್ನ , ಅರ್ಥಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ[7].

ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಎಲು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

೨೦೦೯ ನಿಧನ ಬಾಣರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಹೊಸಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಗಟುರು ಪಾಳೆಗಾರರು.

ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಧುಬನ ಮಲ್ಲರಿಂದ (ಅವರು ಸಹಸ್ತ್ರವಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು "ಮಜೌಲಿ ಮಲ್ಲ"ರು ಬೌದ್ಧ-ಅಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಅವಧಿಯ ಮೌರ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

೧೧೬೧ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜಿನ್ ವಂಶಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಂಗೋಲರಿಂದ ತತಾರವೆಗೆ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಖಾಬುಲ್‌ಖಾನ್‌ನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಮತಿಮಾನ್‌ನ ಮಗ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್‌ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾಬೂಲ್‌-ಕಂದಹಾರ್‌ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಖರಾದುದರಿಂದ (ಸೇನಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು), ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಶಕ್‌ಸೇನಾ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸೇನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಅಲಾ ಸಿಂಗ್‍ರಿಂದ 1764 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮೋತಿ ಬಾಗ್ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಪಟಿಯಾಲಾ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Marabalan ಕೃಷಿ ತಿರುಗಿ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಯಿತು ವೆಳ್ಳಲಾರ್ .

ಕನ್ಸಾಸ್/ಕಾನ್ಸಾಸ್‌‌ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಕನ್ಸಾಸ್/ಕಾನ್ಸಾಸ್‌‌ನಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಮುಕ್ತರಾದ ಕಪ್ಪುವರ್ಣೀಯರಾದ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ಟರ್‌ಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು.

ಆತನ ವಂಶಸ್ಥರು ಯೂರೇಷಿಯಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಧುನಿ ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಕಾಕಸಸ್, ಮಧ್ಯ ಏಷಿಯಾದ ದೇಶಗಳು , ಪೂರ್ವ ಯೂರೋಪಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಡುವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗೋಲ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

descendant's Usage Examples:

Although forbidden entry to Portugal by the law of exile against the descendants of Miguel I, he visited the country in secret in 1929.


1244/1247) was a descendant of the Counts of Périgord and a Grand Master of the Knights Templar.


In 1567, Matsudaira Motonobu – then known as Tokugawa Ieyasu (1542–1616) – grandson of Kiyoyasu, was recognized by Emperor Ōgimachi as a descendant of Seiwa Genji; he also started the family name Tokugawa.


July 24, 1998 – One of the "wiliest and slickest crooks" in the Chicago Outfit, high ranking Greek descendant.


Elizabeth's estates later passed to the Wellesley family, who were ancestors of the Duke of Wellington and descendants of her daughter, Elizabeth, by her first husband.


**Abu-Ya'la al-Hamza - He was a descendant of Hamza and was a knowledgable man.


Theory In biology, ethology and sociology, alloparental care is defined as any form of parental care, which is directed towards non-descendant young.


He died without any descendants.


This book defines the term (which Williams translated as black sounds) as the linguistic and para-linguistic features which on a concentric continuum represent the communicative competence of the West African, Caribbean, and United States slave descendants of African origin.


Jared, not the brother of Jared; Ether, the final writer and perhaps the abridger of the record, was a descendant of Jared and might naturally have emphasized.


The non-descendant young in whom the alloparent invests can be conspecific (of the same species) or heterospecific (of a different species), a phenomenon often observed in fish and a select number of bird species.


Although the biblical passage includes in this up to the tenth generation of the descendants of a mamzer, classical rabbis interpreted this as an idiom meaning forever.Synonyms:

descendent, child, relative, relation, scion,

Antonyms:

male offspring, parent, female offspring, adult, ancestor,

descendant's Meaning in Other Sites