<< defrozen defter >>

deft Meaning in kannada ( deft ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಚತುರ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ,

Adjective:

ಚತುರ, ದಕ್ಷ, ಸೂಕ್ತ,

People Also Search:

defter
deftest
deftly
deftness
deftnesses
defunct
defunction
defunctive
defunctness
defuncts
defuse
defused
defuses
defusing
defy

deft ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ವಾಯುವನ್ನು ಚತುರ್ಘಾತ ಕಿಡಿಜ್ವಲನ ಯಂತ್ರದ (4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್‍ನಿಷನ್ ಎಂಜಿನ್) ಕೊಳವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗಾತ್ರಮಾಪಕ ದಕ್ಷತೆ (ವಾಲ್ಯುಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ) ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಂಶಿಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವೇಗದಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಮೀಡಿಯಂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್) ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪವಿಭಾಗವೂ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ, ಚತುರ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕರ ಪ್ರತಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ (ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡಿ) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಗಳು ಅವನಿ ಚತುರ್ವೇದಿ (ಜನನ ೨೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೯೩) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್.

ಇದು ಚತುರ್ಥ "ವೇದ" ಚಕ್ರದ ಆರನೆಯ ರಾಗ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾರಗಳು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬೋಧಕರ ಕಛೇರಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸಮೂಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ 1976 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮದ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8,000 ಮೀಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

ಮಾನಸ್ತಂಭದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನೇಮಿನಾಥ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಿಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾಗಿತ್ತು.

ಬೀಜ ಚತುರ ಫಲಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಚತುರ ಆಟಗಾರನು ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎರಡು ಬಿಂಗೋಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಿಂಗೋಗಳು, ಒಂದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ವಿರಳವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ.

ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಾಕಾರದ ಕೋಣೆಗಳು.

ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪಂಡಿತ ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರು ದಿ 20 ಎಪ್ರಿಲ್ 1897 ರಂದು ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದರು.

deft's Usage Examples:

The palette knife was used deftly and.


[who] writes with verve and mischief," while Kirkus Reviews dubbed him "a deft manipulator of the devastating deadpan non-sequitur.


painting-scale DVD projections walk that elusive line between pictorial modes with deftness, wit, and airy originality.


deftly paced performance in my script for Home Away from Home, merely plodded through his part here like a zombie without a deadline.


150 vases to his hand in 1912: "Cunning composition; rapid motion; quick deft draughtsmanship; strong and peculiar stylisation; a deliberate archaism,.


The helmet in fact had recordings of all the Tyannan technology and culture, and the creature was able to deftly assimilate all of it.


This is Larry Hart at his best setting love on its ear in a deft delicate, bemused, achingly honest " Hart-felt touch.


Hasb-e-Haal has been a ratings hit for the channel, with the deft, often bitingly subtle comedy of the actor Sohail Ahmed resonating with a large audience.


His covers were described by Nagata as "deftly illustrat[ing] the mood, the feeling of the book".


His shorts are among the best of the early-1950s product, showing deft handling of characters and snappy timing.


The earliest document which refer to this sanjak as Sanjak of Pakrac is defter from 1565.


Some of them are very good impersonations—deft and funny—but they lack a life to string them together.


  His stories, while often challengingly long, were deftly enlivened with humour.Synonyms:

adroit, dexterous, dextrous,

Antonyms:

uncoordinated, tactless, artless, maladroit,

deft's Meaning in Other Sites