<< debriefs debris surge >>

debris Meaning in kannada ( debris ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಅವಶೇಷಗಳು,

Noun:

ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ, ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅವಶೇಷಗಳು,

People Also Search:

debris surge
debs
debt
debt ceiling
debtee
debtor
debtors
debts
debug
debugged
debugger
debuggers
debugging
debugs
debunk

debris ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ನಂಜು ರೋಗದಿಂದ ನರಳಿ ಸತ್ತ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮರದ ಅವಶೇಷಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕ್ರಮೇಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಸೋಕಿದರೆ ಅಂಥ ಮರಕ್ಕೂ ನಂಜುರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದುವು.

ಗೃಹರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾಸಗೃಹ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅರಮನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿ೦ದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿ೦ದ.

ಆದರೆ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಪಲಾಶಿಕಾದ ಪುರಾತನ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ (ಕಲಮೇಶ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಚನೆಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಎ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಅಮ್ಮೊನೈಟ್‍ಗಳು ಮೂಲಜಾತಿಯಾದ ಎಗೋನಿಯಾಟೈಟ್‍ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಸೈಲ್ಯೂರಿಯನ್ ಕಾಲದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ.

ರಾಬ್ಡೆಂಟ್ಸೆ ಅರಮನೆ ಅವಶೇಷಗಳು - ರಾಬ್ಡೆಂಟ್ಸೆ 1670 ರಿಂದ 1814 ರವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಜುಲೈ ೧೫ ರಂದು ಬೈಲಿಯ ಹಾಗು ಅವರ ನಾಯಿಯ ಶರೀರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಸೆಸ್ ಪಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಕಳುವರಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾಮ ಐದು ಜಾನಪದ ವೀರ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಕೃತಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಯಾಂ ಅಥವಾ ಥಾಯ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್‍ನಲ್ಲಿ 2 ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತೀಯ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಬಲವತ್ತರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದುದು 13ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ.

debris's Usage Examples:

with lobate debris aprons and lineated valley fill around them.


hooligans—armed with an array of debris including chunks of the stadium seating—brawled with players from both teams as well as with staff members.


Saprophagous mites eat hive debris, especially parts with fungi growth.


first object to unintentionally explode in space, creating at least 294 trackable pieces of space debris.


Volcanic debris mixed with ice to form massive lahars (volcanically induced mudflows, landslides, and debris flows), which rushed.


In a post-credits scene, in the debris-strewn border between North and South Korea, EDI's brain is seen turning back on.


Vacuuming debris from a sewer line.


The maximum number of Satellite Catalog Numbers that can be encoded in a TLE is rapidly being approached with the recent commercialization of space and several key break-up events that have created a massive number of debris objects.


A space mimic may pass as ship debris floating in wildspace, or as an elaborate desk with books and scrolls on an abandoned ship, and can resemble a piece of furniture of any variety of wood, stone, or metal.


EPA defines construction and demolition materials as “debris generated during the construction, renovation and demolition of buildings, roads, and bridges.


water become entangled with other trees floating in the water, or become snagged on rocks, large woody debris, or other objects anchored underwater.


The Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) has asked the Chennai Corporation to chalk out an action plan to remove construction debris dumped on the banks of the river.


with Brendan combined with volcanic debris from Mount Pinatubo raised mudflows up to 5 metres (16 ft) high around the vicinity of volcano.Synonyms:

rubble, slack, detritus, junk, scrap, dust, trash, rubbish,

Antonyms:

strengthen, increase, uncover, dirty, flatter,

debris's Meaning in Other Sites