<< compas compass point >>

compass Meaning in kannada ( compass ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಶ್ರೇಣಿ, ದಿಕ್ಕಿನ ಉಪಕರಣ,

Noun:

ವೃತ್ತ, ಮಿತಿಗಳು, ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್, ಸುತ್ತಳತೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶ್ರೇಣಿ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ,

compass ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯು ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಆವರ್ತಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳಿರುವ 1-10 ಅಶ್ವಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಅದುಮಿದ ಗಾಳಿಯ ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಉಪಯೋಗ, ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯ ಅರಿವ, ರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ಬದುಕುಳಿಯುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗವಾದಿಗಿಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಯಿತು.

ವೈಮಾನಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ.

ನಾಗರಾಜುರವರ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಸಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನಾದ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳುಎಂದರೆ (; ಪಿನ್ಯಿನ್: ಸೀ ಡಾ ಫಾ ಮೀಂಗ್ ) ದಿಕ್ಸೂಚಿ(ಕಂಪಾಸ್), ಗನ್‌ಪೌಡರ್, ಕಾಗದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಕೊಸಿನ್‌ನಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ (ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ)ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ (ನೈಜ) ಉತ್ತರ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಸಂಚರಣೆ 15 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಶೆನ್‌ ಕ್ಯೊ (1031–1095), ಬಹುಶ್ರುತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಆತ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಕಾಂತೀಯ-ಕಡ್ಡಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು.

compass's Usage Examples:

The Connect User Group Community, formed from the consolidation in May, 2008 of DECUS, Encompass, HP-Interex, and ITUG is the Hewlett-Packard’s largest user community representing more than 50,000 participants.


Clinical clerkships encompass a period of medical education in which students – medical, nursing, dental, or otherwise – practice medicine under the supervision.


The legend about his truthfulness and compassion goes as follows: King Shivi protected.


Since then, her books have often tackled difficult subjects such as grief, anger, violence, physical and emotional abuse, suicide and self-harm, racism, sexism, bullying and environmental issues, but she handles them with sensitivity, insight, compassion and understanding.


The following week it was reported that Megrahi was likely to be released within a few days on compassionate grounds due to terminal prostate cancer, although the Scottish Government dismissed this as complete speculation; meanwhile, a United States official said that the U.


A compass, also known as a pair of compasses, is a technical drawing instrument that can be used for inscribing circles or arcs.


It represents the primordial union of wisdom and compassion, depicted as a male deity in union with his female consort through the similar idea of interpenetration or coalescence (Wylie: zung-'jug; Sanskrit: yuganaddha), using the concept of Indra's net to illustrate this.


Regional Mexican is a Latin music radio format encompassing the musical genres from the various parts of rural Mexico and the Southwestern United States.


a few decades before Shen Kuo wrote of the first known magnetic mariner"s compass.


broad sense of a heavy projectile, and encompasses all guided missiles and unguided rockets.


The central portion contains the wilderness's highest peaks and encompasses alpine tundra.


particle physics, through biological physics, to cosmological length scales encompassing the universe as a whole.


Defilements encompass all mental defilements including both fetters and hindrances.Synonyms:

gyrocompass, navigational instrument, magnetic compass,

Antonyms:

exclude, esteem, disesteem, respect,

compass's Meaning in Other Sites