<< apriority apron man >>

apron Meaning in kannada ( apron ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ನೆಲಗಟ್ಟಿನ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು,

Noun:

ಪರಿಚ್ಚದ್-ರಕ್ಷಕ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆ,

People Also Search:

apron man
apron string
aproned
apronful
aprons
apropos
apse
apses
apsidal
apsis
apt
apter
apteral
apterium
apterous

apron ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಪ್ಪಸ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸುತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ , ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ , ಪಟ್ಟೆ ನೇಯ್ದ ಉಣ್ಣೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ದೇವರ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ,ಹಲವು ಭಗ್ನ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಗುಡಿಗಳು ಇವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸದ್ಯದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೆಲಗಟ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡಾಗ, ದೂಲಗಳು ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಪೆಡಸುತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಹೊಸ ಓಡುದಾರಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪುರವನ್ನು ₹ 82 ಕೋಟಿ (US $ 13 ದಶಲಕ್ಷ) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಿದ್ದವು.

ದಿಮ್ಮಿರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 3300ನೇ BCEನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಟೋನ್‌ಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಧುನಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨,೩೫೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪೈಕಿ ಓಡುದಾರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವೇ ಸುಮಾರು ೧,೧೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಲಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ,ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪದದ ಮಾರ್ಕ್ಸೇತ ರವಾದದ ಬಳಕೆಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.

ಗಟ್ಟಿಸಿದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ 1.

ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಕುನಿಯನ್‌ರವವರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಲ ಮಾಕ್ರ್ಸರವರ ಮುಂದೊದಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌‍ ವಾದ ಸರಣಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯು ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಚು ಶಿಲುಬೆಯಾಕಾರದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಎದುರಿನ ಅಂಕಣ ನಿಮ್ನವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಅಡ್ಡರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೂ ವಿದೇಶೀಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪಿರಾಮಿಡ್ ಗೋಪುರವು (ಮಂದಿರವು) ಪಿರಾಮಿಡ್‌ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಕಥೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಸೂತ್ರ ಬದ್ಧ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

apron's Usage Examples:

Martian surface, consisting of complex ridges found on lobate debris aprons, lineated valley fill and concentric crater fill.


A trained salesman and connoisseur, Henri Chapron wanted the finest leathers.


It may be either an embossed waist-length leather corslet with a fringed leather apron that reaches to mid-thigh and possible shoulder-guards.


The doors of the standard sedan have been lengthened by 18"nbsp;cm; Chapron remade the rear fenders.


*Dante's fear for his safe passage through threatening devils, is compared to the fear of the surrendering soldiers at Caprona.


A wrestler goes to the top rope and applies a front facelock to an opponent from an elevated position (for example, sitting on the top turnbuckle against an opponent standing on the mat, or from the apron against an opponent standing on the ground).


Martian northern mid-latitudes, citing the presence of lineated valley fills, lobate debris aprons, and concentric crater fills.


Silver was resentenced by Judge Caproni on July 20, this time to years in prison and a fine of "1 million.


The apron, which is to the west of the terminal building, features nine aircraft stands for mid-sized aircraft such as the Boeing 737-800.


started with explosive eruptions that generated the ignimbrite apron, later degassed magma formed the lava domes and lava flows.


was the same but ply planking was used and the lands were glued with no fastenings, except that the ends and garboards were still screwed to apron and hog.


to develop a taxi track, an apron, isolation bay, navigational aids, localiser, glide path, terminal building, ATC control tower and hangars.


apes wearing aprons with the inscription "Laugh now, but one day we"ll be in charge".Synonyms:

apron string, bib, protective garment,

apron's Meaning in Other Sites