<< adoor adoptable >>

adopt Meaning in kannada ( adopt ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗುವಿನಂತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ದತ್ತು, ಇತರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಸಂಬಂಧಿಕರಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಲತ್ತಾಯ, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ರೆಸಾರ್ಟ್,

Verb:

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ದತ್ತು, ಸಂಬಂಧಿಕರಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಲತ್ತಾಯ, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ರೆಸಾರ್ಟ್,

People Also Search:

adoptable
adopted
adoptee
adoptees
adopter
adopters
adopting
adoption
adoptionist
adoptions
adoptious
adoptive
adoptive parent
adopts
adorable

adopt ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಅನೇಕರು ಜಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಲೈಸ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ-ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿನಿಮಯದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮಸೂರ ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಜನರು ಕೆಲವನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆಲ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ತರಬೇತಿದಾರರು ಜಿಯಾಪ್ಸುಲ್ ‌ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಪ್ಕಿಡೊ ಹಾಗೂ ಜೂಡೋಗಳಂತಹಾ ಇತರೆ ಕದನ/ಸಮರ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂರಕ್ಷಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನರಿತೇ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಬಂದೂಕನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು WhatsApp ಮತ್ತು Google Drive ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧೀಯ ಪದ್ದತಿಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ,ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮನೆಗಲಲ್ಲಿನ ಶಾಂತ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಲು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜೀವಕಣ ಪಾರಗಮ್ಯತೆಯ (ಸೆಲ್‍ಪರ್ಮಿಯೆಬಿಲಿಟಿ) ಪರಿಮಾಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ಇದು ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

adopt's Usage Examples:

The Royal Afghan Air Force retained the roundels until adopting a new style in 1967, with a unique insignia consisting of a tri-color triangle using the national colors upon a white disc, on which was inscribed with Arabic lettering forming various phrases.


world adopted the English term fellow traveller to identify people who sympathised with the Soviets and with Communism.


It adopts a similar format to skirmish mode whereby the goal is to eliminate the other team.


In September of that year, the 88th Congress adopted a special resolution changing the name to Sam Rayburn Dam and Reservoir in honor of the recently deceased Speaker of the House Sam Rayburn, a long-time champion of soil and water conservation.


Due to its Christian foundations, male and female in the school are enjoined to adopt an extremely modest mode of dressing while on campus.


category, there are five categories of product adopters: Innovators – venturesome, educated, multiple info sources; Early adopters – social leaders, popular.


non-legislative act which is adopted by an executive or administrative body under the authority of a legislative act or for implementing a legislative act.


the adoptive father of the fictional maiden Diaochan, whom he used to stir up conflict between Lü Bu and Dong Zhuo, causing the former to betray and.


However, the meeting took place several months before the adoption of United Nations Security Council Resolution 1441, the resolution eventually used as the legal basis for the invasion of Iraq.


adopted by either the Israeli or the Palestinian governments, and has been disavowed by the Palestinian leadership.


Friedrich von Huene adopted it as a superorder of his subclass Eutetrapoda (the lower tetrapods exclusive of the urodeles) and included the orders Stegocephalia (here including a number of Labyrinthodonts and anurans).


Christof Thoenes observes: "However unabashedly Raphael adopts the pose, compositional framework and spatial organization.


Its main goals were:The restoration of the state independence of GeorgiaThe adoption of a constitutional monarchy in GeorgiaDuring World War II, the Union collaborated with the German Wehrmacht.Synonyms:

follow, espouse, adhere, take, stick, abide by, pick out, choose, comply, select,

Antonyms:

obviate, go, abstain, string, iodinate,

adopt's Meaning in Other Sites