<< aberrating aberrational >>

aberration Meaning in kannada ( aberration ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ವಿಪಥನ, ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಕ್ರೇಜಿ, ಸ್ಖಲನ, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಸ್ಮೃತಿ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ,

Noun:

ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಕ್ರೇಜಿ, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸ್ಖಲನ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ,

People Also Search:

aberrational
aberrations
abessive
abet
abetment
abetments
abets
abettal
abettals
abetted
abetter
abetters
abetting
abettor
abettors

aberration ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ವರ್ಣವಿಪಥನರಹಿತ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು 1726ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಕ್ಸಿನ ಚೆಸ್ಟರ್ ಮೂರ್‍ಹಾಲ್ ಎಂಬಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ.

ಇದರಿಂದ ತಲೆದೋರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದೋಷಕ್ಕೆ ಗೋಳಾತ್ಮಕ ವಿಪಥನವೆಂದು ಹೆಸರು.

ಅದೇ ವೇಳೆ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ಒಂದು ಮಸೂರವನ್ನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಫಲಕವೆಂದು ಹೆಸರು) ಬೆಳಕುಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಗೋಳಾತ್ಮಕ ವಿಪಥನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು (ಇದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹ್ಯ ವರ್ಣವಿಪಥನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಗೋಳ ಅಥವಾ ವರ್ಣ ವಿಪಥನದಂತಹ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್‌ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಟ್ಟೋ ಷೋಟ್‌ರವರು (೧೮೫೧-೧೯೩೫) ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಣವಿಪಥನವನ್ನು (chromatic aberration) ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಗೋಳವಿಪಥನ ದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪಾದಕರು ಗೋಳ ವಿಪಥನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಬಳಸುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಸೂರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ TEMಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ ವರ್ಣ ವಿಪಥನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಶೋಧಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಸೂರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲಲಅ, ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ರ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾಡುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಥವಾ ವಿಪಥನ ಕೆಲವು ಪದವಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಸುಕು ಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಅಸಮ ಬಿಂಬತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಮಾಂತರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೋಲ ವಿಪಥನವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್‌‌ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಸರ್ ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಗೋಳವಿಪಥನವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣ ವಿಪಥನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಿಡಿ ಮಸೂರಗಳ ರಿಫ್ರೇಕ್ಷಣಾಂಕಗಳ ವಿಶೇಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ಣವಿಪಥನ ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.

aberration's Usage Examples:

system refers to aberration inherent to certain optical designs or due to imperfection in the lens or other components that results in off-axis point sources.


refraction, which makes use of the longitudinal chromatic aberration of the eye.


This setup requires that the beam diameter is very small compared to the length of the telescope; otherwise undesirable aberrations will be introduced.


ἔρως, ἔρωτος (érōs, érōtos) erogenous, erotic, erotomania, erotophilia, erotophobia err- stray Latin errare aberrance, aberrancy, aberrant, aberration, err.


generate chromatic aberration, and spherical aberration if the lens is not aspheric.


deviance: deviations from existing rules can become normalized and lead to aberrational behaviors Organizational insulation: when organizations do not get feedback.


monochromatic (minimizing chromatic aberration) and narrow (minimizing spherical aberration).


This optical aberration is generally most visible as a coloring and lightening of dark edges.


It can also correct optical aberration.


He identified the source of human aberration as the reactive mind, a normally hidden but always conscious area of the mind, and certain traumatic memories (engrams) stored in it.


In optics, aberration is a property of optical systems, such as lenses, that causes light to be spread out over some region of space rather than focused.


Individuals with the disorder have many symptoms including delayed psychomotor development and various ocular aberrations.


It is unique for what Mikhailov called "aberrational" features: several fragments have slitlike pore canals and lack ornamentation.Synonyms:

aberrance, chromosomal aberration, chrosomal abnormality, deviance, abnormalcy, chromosonal disorder, chromosomal anomaly, aberrancy, abnormality, warp, deflection,

Antonyms:

conformity, normalcy, abnormal, averageness, normality,

aberration's Meaning in Other Sites